List of Chinese Martial Arts Films

*Detailed synopses may contain plot spoilers.

1920s

TitleRelease Date (Y-M-D)Title (Chinese)Title (Pinyin)
The Thief in the Car1920-00-00车中盗Che zhong dao
Ten Sisters1922-05-10红粉骷髅Hong fen ku lou
The Dream of a Taoist Priest1922-10-20清虚梦Qing xu meng
Five Minutes1924-00-00五分钟Wu fen zhong
A Chivalrous Boy1924-09-29侠义少年Xia yi shao nian
Out of Hell1925-08-10劫后缘Jie hou yuan
Heroine Li Feifei1925-12-16女侠李飞飞Nu xia li fei fei
Red Rose1926-00-00红玫瑰Hong mei gui
Attack the Gaotang County1927-00-00大破高唐州Da po gao tang zhou
Bandits from Shantung1927-00-00山东响马Shan dong xiang ma
Four Guardian Warriors1927-00-00四大金刚Si da jin gang
Four Heroes of the Wang Family1927-00-00王氏四侠Wang shi si xia
Hatred1927-00-00一箭仇Yi jian chou
Hero of Troubled Times1927-00-00乱世英雄Luanshi ying xiong
Heroic Son and Daughter1927-00-00儿女英雄 第1集Ernu yingxiong
Red Butterfly1927-00-00红蝴蝶第一集Hong hudie
Song Jiang1927-00-00宋江Song Jiang
The Five Gallants Take the Capital1927-00-00五鼠闹东京Wu shu nao dong jing
The Hero with White-Haired Legs1927-00-00大侠白毛腿Da xia bai mao tui
The Hunter’s Legend1927-00-00田七郎Tian qilang
The Magic Sword1927-00-00剑侠奇中奇 前卷Jian xia ji zhong
The Magic Sword II1927-00-00剑侠奇中奇 后集Jian xia ji zhong di er ji
Wu Song Kills His Brother’s Wife1927-00-00武松杀嫂Wu song sha sao
Wu Song’s Bloody Battle at Yuan Yang Lou1927-00-00武松血溅鸳鸯楼Wu song xie jian yuan yang lou
The Cave of the Silken Web1927-02-02盘丝洞Pan si dong
The Nameless Hero1927-02-05无名英雄Wu ming ying xiong
Romance of the Western Chamber1927-09-08西厢记Xixiang ji
A Fabulous Swordsman1928-00-00荒唐剑客Huang tang jian ke
A Heroine with Flying Sword1928-00-00飞剑女侠Fei jian nu xia
A Revengeful Man1928-00-00大侠复仇记上集Da xia fu chou ji shang ji
A Revengeful Man II1928-00-00大侠复仇记下集Da xia fu chou ji xia ji
A Warrior of the Northeast1928-00-00关东大侠 第1集Guandong daxia di yi ji
A Warrior of the Northeast II1928-00-00关东大侠 第2集Guandong daxia di er ji
Di Qing Causes Uproar in the Wanhua Tower1928-00-00狄青大闹万花楼Di qing da nao wan hua lou
Fong Sai-Yuk Takes a Challenge1928-00-00新少林寺·方世玉打擂台Xin shao lin si fang shi yu da lei tai
Gan Fengchi1928-00-00大侠甘凤池Da xia gan feng chi
He and She1928-00-00江湖情侠Jiang hu qing xia
Heroic Son and Daughter II1928-00-00儿女英雄 第2集Ernu yingxiong di er ji
How Wu Song Stormed the Lion Tower1928-00-00武松大闹狮子楼Wu song da nao shi zi lou
Huang Tianba Looks for a Wife1928-00-00黄天霸招亲Huang tian ba zhao qin
King of the Fists1928-00-00拳大王Quan wang
Lu Binhua Wipes Out Monster I1928-00-00卢鬓花Lu bin hua
Lu Binhua Wipes Out Monster II1928-00-00万丈魔Wan zhang mo
Red Butterfly II1928-00-00红蝴蝶第一集 第2集Hong hudie di er ji
Smash the Yellow River Array1928-00-00大破黄河阵Da po huang he zhen
The Burning of Red Lotus Temple I1928-00-00火烧红莲寺 第1集Huo shao hong lian si
The Burning of Red Lotus Temple II1928-00-00火烧红莲寺 第2集Huo shao hong lian si di er ji
The Burning of Red Lotus Temple III1928-00-00火烧红莲寺 第3集Huo shao hong lian si di san ji
The Flying Man1928-00-00航空大侠Hang kong da xia
The Good Man Zhang Chong I1928-00-00小霸王张冲 上集Xiao ba wang zhang chong shang ji
The Good Man Zhang Chong II1928-00-00小霸王张冲 下集Xiao ba wang zhang chong xia ji
The Heroine in Black1928-00-00黑衣女侠Hei yi nu xia
The Swordsman1928-00-00鸳鸯剑侠 
The Warrior with a Double Sword1928-00-00双剑侠Shuang jian xia
The White Swallow1928-00-00白燕女侠Bai yan nu: xia
A Hit to Nine: Dragon Mountain1929-00-00大坡九龙山Da po jiu long shan
A Romantic Heroine1929-00-00浪漫女英雄Lang man nu: ying xiong
A Tender Lover1929-00-00情天奇侠Qing tian ji xia
An Adopted Daughter1929-00-00尘海奇侠Chen hai ji xia
Attack the Golden Snake Hills1929-00-00大破金蟒山Da po jin mang shan
Burning of Green Dragon Temple1929-00-00火烧青龙寺Huo shao qing long si
Burning of Seven-Stars Mansion I1929-00-00火烧七星楼 第1集Huo shao qi xing lou di yi ji
Burning of Seven-Stars Mansion II1929-00-00火烧七星楼 第2集Huo shao qi xing lou di er ji
Burning of Sword Village1929-00-00火烧剑峰寨Huo shao jian feng zhai
Burning of Windings Mansion I1929-00-00火烧九曲楼 上集Huo shao jiu qu lou shang ji
Escape a Narrow1929-00-00虎口余生Hu kou yu sheng
Flying Swordswoman Lu Sanniang1929-00-00飞侠吕三娘Fei xia lu: san niang
Four Heroes from the Wang Family II1929-00-00王氏四侠Wang shi si xia xu ji
Heroic Son and Daughter III1929-00-00儿女英雄 第3集Ernu yingxiong di san ji
Noises on Wutai Mountain1929-00-00大闹五台山Da nao wu tai shan
Red Butterfly II1929-00-00红蝴蝶第二集Hong hu die di er ji
The Burning of Red Lotus Temple IV1929-00-00火烧红莲寺 第4集Huo shao hong lian si di si ji
The Burning of Red Lotus Temple V1929-00-00火烧红莲寺 第5集Huo shao hong lian si di wu ji
The Burning of Red Lotus Temple VI1929-00-00火烧红莲寺 第6集Huo shao hong lian si di liu ji
The Burning of Red Lotus Temple VII1929-00-00火烧红莲寺 第7集Huo shao hong lian si di qi ji
The Burning of Red Lotus Temple VIII1929-00-00火烧红莲寺 第8集Huo shao hong lian si di ba ji
The Final Verdict1929-00-00梁上夫婿Liang shang fu xu
The Great Woman1929-00-00女大力士Nu: da li shi
The Knight Zhang Wenxiang1929-00-00大侠张汶祥Da xia zhang wen xiang
The Queer Man in an Obscure Village1929-00-00荒村怪侠Huang cun guai xia
The Red Knight Errant I1929-00-00红侠Hong xia
The Valiant Girl Nicknamed White Rose1929-00-00女侠白玫瑰Nu: xia bai mei gui
Tiger from Fengyang1929-00-00凤阳老虎Feng yang lao hu
Two Young Swordsmen Named Gan I1929-00-00甘氏两小侠Gan shi liang xiao xia
Two Young Swordsmen Named Gan II1929-00-00续甘氏两小侠Xu gan shi liang xiao xia

1930s

TitleRelease Date (Y-M-D)Title (Chinese)Title (Pinyin)
24 Heroes I1930-00-00江湖二十四侠 第1集Jiang hu er shi si xia
24 Heroes II1930-00-00江湖二十四侠 第2集 
A Warrior of the Northeast III1930-00-00关东大侠 第3集Guandong daxia di san ji
A Warrior of the Northeast IV1930-00-00关东大侠 第4集Guandong daxia di si ji
A Warrior of the Northeast V1930-00-00关东大侠 第5集Guandong daxia
A Warrior of the Northeast VI1930-00-00关东大侠 第6集Guandong daxia
A Warrior of the Northeast VII1930-00-00关东大侠 第7集Guandong daxia
A Warrior of the Northeast VIII1930-00-00关东大侠 第8集Guandong daxia
A Woman Guard I1930-00-00女镖师 第1集 
A Woman Guard II1930-00-00女镖师 第2集 
Burning of Pingyang City I1930-00-00火烧平阳城 第1集Fei jian ji xia di yi ji
Burning of Pingyang City II1930-00-00火烧平阳城 第2集Fei jian ji xia di er ji
Burning of Pingyang City III1930-00-00火烧平阳城 第3集Fei jian ji xia di er ji
Burning of Pingyang City IV1930-00-00火烧平阳城 第4集Fei jian ji xia di si ji
Burning of Seven-Stars Mansion III1930-00-00火烧七星楼 第3集Huo shao qi xing lou di san ji
Burning of Seven-Stars Mansion IV1930-00-00火烧七星楼 第4集Huo shao qi xing lou di si ji
Burning of Seven-Stars Mansion V1930-00-00火烧七星楼 第5集Huo shao qi xing lou di wu ji
Burning of White-Bird Temple1930-00-00火烧白雀寺 
Father and Son Are Both Great1930-00-00父子英雄Fu zi ying xiong
Heroic Son and Daughter IV1930-00-00儿女英雄 第4集Ernu yingxiong di si ji
Heroine from the South1930-00-00江南女侠Jiang na nu: xia
Monks with Justice1930-00-00古寺神僧Gu si shen seng
Swordsman1930-00-00风尘剑侠Feng chen jian xia
Swordsmen and Knights1930-00-00九剑十六侠Jiu jian shi liu xia
Swordswoman of Huangjiang I1930-00-00荒江女侠 第1集Huang jiang nu: xia di yi ji
Swordswoman of Huangjiang II1930-00-00荒江女侠 第2集Huang jiang nu: xia di er ji
Swordswoman of Huangjiang III1930-00-00荒江女侠 第3集Huang jiang nu: xia di san ji
Swordswoman of Huangjiang IV1930-00-00荒江女侠 第4集Huang jiang nu: xia di si ji
Swordswoman of Huangjiang V1930-00-00荒江女侠 第5集Huang jiang nu: xia di wu ji
The Black Man1930-00-00黑侠Hei xia
The Burning of the Red Lotus Temple X1930-00-00火烧红莲寺 第10集Huo shao hong lian si di shi ji
The Burning of the Red Lotus Temple XI1930-00-00火烧红莲寺 第11集Huo shao hong lian si di shi yi ji
The Burning of the Red Lotus Temple XII1930-00-00火烧红莲寺 第12集Huo shao hong lian si di er ji
The Burning of the Red Lotus Temple XIII1930-00-00火烧红莲寺 第13集Huo shao hong lian si di shi san ji
The Burning of the Red Lotus Temple XIV1930-00-00火烧红莲寺 第14集Huo shao hong lian si di shi si ji
The Burning of the Red Lotus Temple XV1930-00-00火烧红莲寺 第15集Huo shao hong lian si di shi wu ji
The Chief Warrior I1930-00-00万侠之王第一集Wan xia zhi wang di yi ji
The Chief Warrior II1930-00-00万侠之王第二集Wan xia zhi wang di er ji
The Golden-Rooster Ridge1930-00-00火烧刁家庄 
The Heroine of the Orient1930-00-00东方两侠Dong fang liang xia
The Knight in Black1930-00-00江南女侠Hei yi qi shi
The Queen and the Magician1930-00-00侠义英雄传Xia yi ying xiong chuan
24 Heroes III1931-00-00江湖二十四侠 第3集 
24 Heroes IV1931-00-00江湖二十四侠 第4集 
24 Heroes V1931-00-00江湖二十四侠 第5集 
24 Heroes VI1931-00-00江湖二十四侠 第6集 
A Double Sword I1931-00-00雌雄剑 
A Double Sword II1931-00-00雌雄剑续 
A Warrior of the Northeast IX1931-00-00关东大侠 第9集Guandong daxia
A Warrior of the Northeast X1931-00-00关东大侠 第10集Guandong daxia
A Warrior of the Northeast XI1931-00-00关东大侠 第11集Guandong daxia
A Warrior of the Northeast XII1931-00-00关东大侠 第12集Guandong daxia
A Warrior of the Northeast XIII1931-00-00关东大侠 第13集Guandong daxia
A Woman Guard III1931-00-00女镖师 第3集 
Burning of Pingyang City V1931-00-00火烧平阳城 第5集 
Burning of Pingyang City VI1931-00-00火烧平阳城 第6集 
Darts1931-00-00太极镖 
Heroic Son and Daughter V1931-00-00儿女英雄 第5集Ernu yingxiong di wu ji
Four Orientals1931-00-00大破恶虎镇 
Legend of the Golden Tower I1931-00-00金台传 第1集 
Legend of the Golden Tower II1931-00-00金台传 第2集 
Lu Bin the Chivalry1931-00-00侠盗卢宾 
Red Butterfly III1931-00-00红蝴蝶第一集 第3集Hong hudie di san ji
Story of an Old Town II1931-00-00古城飞鸿记 第2集 
Swordswoman of Huangjiang VII1931-00-00荒江女侠 第7集 
Swordswoman of Huangjiang VIII1931-00-00荒江女侠 第8集 
Swordswoman of Huangjiang IX1931-00-00荒江女侠 第9集 
Swordswoman of Huangjiang X1931-00-00荒江女侠 第10集 
Swordswoman of Huangjiang XI1931-00-00荒江女侠 第11集 
The Burning of the Red Lotus Temple XVII1931-00-00火烧红莲寺 第17集 
The Burning of the Red Lotus Temple XVIII1931-00-00火烧红莲寺 第18集 
The Burning of the Red Lotus Temple XIX1931-00-00火烧红莲寺 第19集 
Three Darts1931-00-00三箭之爱 
Who is a Hero1931-00-00谁是英雄 
A Boorish Fellow1932-00-00莽汉 
Adventure of a Bandit Lady1932-00-00绿林奇女子 
Stealth1932-00-00移花接木 
Swordswoman of Huangjiang XII1932-00-00荒江女侠 第12集 
Swordswoman of Huangjiang XIII1932-00-00荒江女侠 第13集 
The Couple at the Edge1932-00-00剑底鸳鸯 
The Knife with Seven Stars1932-00-00七星刀 
Strange Man in the Mine1933-00-00矿山奇侠 
Tange Sazen1933-00-00丹下左膳 第一篇 
The Red Butterfly IV1933-00-00红蝴蝶 第4集 
Three Guards1933-00-00三镖客 
24 Heroes VII1934-00-00江湖二十四侠 第7集 
The Legend of Taiping Heavenly Kingdom1935-00-00红羊豪侠传Hong yang hao xia zhuan
The Bandits of Shantung1936-00-00山东响马Shan dong xiang ma
The Knight of the Whip1936-12-19神鞭俠Shen bian xia
Legend of Heroes1938-00-00儿女英雄传 
The Pirates of the Yellow Sea1938-00-00黄海大盗 
Wu Song and Pan Jianlin1938-00-00武松与潘金莲 
The Adventures of Fong Sai-Yuk1938-12-07方世玉打擂台Fan shi yu da lei tai
Maiden in Armour1939-00-00木兰从军Mulan cong jun
The Young Heroine1939-00-00小侠女 
The Adventures of Fong Sai-Yuk II1939-02-07方世玉二卷之胡惠乾打機房Fang shi yu er juan zhi hu hui qian da ji fang
Breaking through the Bronze Net1939-05-03大破銅網陣Da po tong wang zhen
Swordswoman Red Butterfly1939-06-13女俠紅蝴蝶Nu xia hong hu die
Triple Stealing of the Nine-Dragon Cup1939-06-21三盜九龍杯San dao jiu long bei
Lady in Red1939-07-09紅衣女俠Hong yi nu xia
The Knight1939-08-22大俠甘鳳池Da xia gan feng chi
Burning of the Shaolin Temple1939-09-17火烧少林寺 
Triple Flirtation of the White Chrysanthemum1939-09-21三戲白菊花San xi bai ju hua
Hubbub at Three Gate Street1939-10-07大鬧三門街Da nao san men jie
The Brick Stockade1939-10-28瓦崗寨Wa gang zhai
The White Lotus Menace1939-12-28大破白蓮教Da po bai lian jiao

1940s

TitleRelease Date (Y-M-D)Title (Chinese)Title (Pinyin)
The Story of a Swordswoman1940-01-05呂四娘Lu si niang
Swordswoman of the Wild River I: Against the Han Clan1940-01-21荒江女俠第一集大破韓家莊Huang jiang nu xia di yi ji da po han jia zhuang
Theft of the Red Pongee1940-06-04夜盜紅綃Ye dao hong xiao
The Fantastic Knight1940-06-09怪俠一枝梅Guai xia yi zhi mei
Two Knights1940-07-06關東雙俠Guan dong shuang xia
White Twister1940-07-13白旋風Bai xuan feng
The Flying Tiger1940-09-05插翼虎Cha yi hu
The Five Swordsmen’s Nocturnal Tryst1940-10-20小五義夜探沖霄樓Xiao wu yi ye tan chong xiao lou
The Red Butterfly I1941-00-00红蝴蝶 第一集 
The Red Butterfly II1941-00-00红蝴蝶 第二集 
Eight Heroines1941-01-16八美圖Ba mei tu
The Woman Guard1941-01-23女鏢師Nu biao shi
The Upright Bandits1941-02-20蕩寇誌Dang kou zhi
The Furry Rat1941-03-02俠盜錦毛鼠Xia dao jin mao shu
The Silver Pistol1941-04-19銀槍盜Yin qiang dao
Three Heroes1941-06-14阮氏三雄Ruan shi san xiong
The Lady in Combat1941-08-01永春三娘Yong Chun san niang
The Black Wolf Bandit1947-01-16黑狼大盜Hei lang da dao
The Lady Escort II1947-03-30女鏢師(續集)Nu biao shi xu ji
Lady Robin Hood1947-10-03女羅賓漢Nu luo bin han
The Guangzhou Adventure of the Fearless1947-11-13週身胆鬧廣州Zhou shen dan nao guang zhou
Hot Tempered Leung’s Adventure in Hong Kong1947-11-14牛精良大鬧香港Niu jing liang da nao xiang gang
The Fearless1947-12-05鐵胆Tie dan
The Colorful Butterfly I1947-12-16花蝴蝶(上集)Hua hu die shang ji
The Strange Hero, One-Eye Dragon1947-12-22怪俠獨眼龍Guai xia du yan long
The Colorful Butterfly II1948-01-06花蝴蝶(下集大結局)Hua hu die xia ji da jie ju
The Lady Thief1948-01-16紅粉盜Hong fen dao
The Bat Thief1948-03-18蝙蝠大盜Bian fu da dao
World of Fists1948-05-26拳頭世界Quan tou shi jie
Fong Sai-Yuk and Miu Chui-Fa1948-06-06方世玉與苗翠花Fang shi yu yu miao cui hua
Flying Heroine1948-07-04飛天女俠Fei tian nu xia
The Vagabond Master II1948-07-25江湖奇俠(續集)Jiang hu qi xia xu ji
Thirteenth Sisters Adventure in Neng Yan Temple1948-08-05十三妹大鬧能仁寺Shi san mei da nao neng ren si
The Vagabond Master III1948-08-28江湖奇俠(三集)Jiang hu qi xia san ji
The Big Fight Between Hero Copper Hammer and Madam Nine Flowers1948-09-03銅鎚俠大戰九花娘(上,下集)Tong chui xia da zhan jiu hua niang shang xia ji
Mr. Kwangtung Exposes the Corrupt Temple1948-09-11廣東先生大破謀人寺Guang Dong xian sheng da po mou ren si
The Vagabond Master IV1948-10-09江湖奇俠(四集)Jiang hu qi xia si ji
Twin-Heads Selling Martial Arts1948-10-14雙人頭賣武Shuang ren tou mai wu
The Fight Between the Honourable Cat and Rat1948-10-29御貓大戰錦毛鼠Yu mao da zhan jin mao shu
The Haunt of the Eastern Capital I1948-10-29五鼠鬧東京(上集)Wu shu nao dong jing shang ji
The Haunt of the Eastern Capital II1948-11-02五鼠鬧東京(下集大結局)Wu shu nao dong jing xia ji da jie qu
Security Escort Master Wong Tin-Ba I1948-11-25金鏢黃天霸(上集)Jin biao huang tian ba shang ji
Security Escort Master Wong Tin-Ba II1948-11-29金鏢黃天霸(下集)Jin biao huang tian ba xia ji
Neo-Northeast Hero1949-02-09新關東大俠Xin guan dong da xia
Peach Blossom Hero1949-02-04桃花大俠Tao hua da xia
Fong Sai-Yuk and Wu Wai-Kin’s Three Attempts at Wudang Mountain1949-02-19方世玉胡惠乾三探武當山Fan shi yu hu hui qian san tan wu dang shan
A Sword to Save a Country1949-02-24一劍定江山Yi jian ding jiang shan
Flying Dragon, The Strange Hero1949-03-01怪俠飛天龍Guai xia fei tian long
The Junior Hero Ngai Fu1949-04-26小俠艾虎Xiao xia ai hu
The Handsome Master1949-05-15玉面霸王Yu mian ba wang
Sek Sau Causes Uproar in Tsuiping Mountain1949-05-28石秀大鬧翠屏山Shi xiu da nao cui ping shan
Young Heroes1949-06-01兒女英雄Er nu ying xiong
Fong Sai-Yuk’s Nine battles at O-mei Hill1949-06-03方世玉九戰蛾眉山Fang shi yu jiu zhan e mei shan
The Lady Escort and the Knight with the Whip1949-06-09女鏢師三戲神鞭俠Nu biao shi san xi sheng bian xia
The Hunchbacked Dragon1949-07-16駝龍Shuang qiang tuo long
Sit Komg’s Adventure in the Lantern Festival1949-07-24薛剛大鬧花燈Xue gang da nao hua deng
Thirteen Heroes with Seven Swords I1949-07-28七劍十三俠(上集)Qi jian shi san xia shang ji
Thirteen Heroes with Seven Swords II1949-08-02七劍十三俠下集Qi jian shi san xia xia ji
The Kung Fu Couple1949-08-16宏碧緣Hong bi yuan
The Revenge of Fong Sai-Yuk1949-08-18方世玉萬里報師仇Fang shi yu wan li bao shi chou
The Big Fight Between Red Kid and the Five Dragon Princess1949-09-25紅孩兒大戰五龍公主Hong hai er da zhan wu long gong zhu
The Story of Wong Fei-Hung I1949-10-08黃飛鴻正傳Huang Fei Hong zheng zhuan
The Story of Wong Fei-Hung II1949-10-12黃飛鴻傳下集Huang Fei Hong zhuan xia ji
Mo Tsung’s Bloody Fight at Double Pavilion1949-10-23武松血濺鴛鴦樓Wu song xue jian yuan yang lou
Night Discovery of the Women’s Trap1949-10-25夜破藏香洞Ye po cang xiang dong
Three Attempts at the Nine-Dragon Cup1949-10-30三盜九龍盃San dao jiu long bei
Between the Suited and the Suitor1949-11-04紅蝴蝶大戰採花賊Hong hu die da zhan cai hua zei
Swordsman of Shu Mountain1949-11-13蜀山劍俠Shu shan jian xia
Hung Hei-Kung’s Big Brawl at the Lau Village1949-11-27洪熙官血濺柳家村Hong xi guang xue qian liu jia cun
Fong Sai-Yuk Burns the Red Cloud Temple1949-12-02方世玉火燒紅雲寺Fang shi yu huo shao hong yun si
Lee Yuen-Ba1949-12-04李元霸Li Yuan Ba
The Weapon, Blood Sucker I1949-12-08血滴子(上集)Xue di zi shang ji
The Weapon, Blood Sucker II1949-12-11血滴子(下集大結局)Xue di zi xia ji da jie ju
The Revenge of the Great Swordsman1949-12-22大俠復仇記Da xia fu chou ji
Mysterious Heroine1949-12-28神秘女俠Shen mi nu xia
Thirteen Heroes with Seven Swords III1949-12-30七劍十三俠(三集)Qi jian shi san xia san ji

1950s

TitleRelease Date (Y-M-D)Title (Chinese)Title (Pinyin)
Solving the Copper-Netted Trap1950-01-11大破銅網陣Da po tong wang zhen
The Flying Sword Hero from Mount Emei I1950-01-18峨嵋飛劍俠(上集)Er wei fei jian xia shang ji
The Eight Swordsmen of Jiangnan1950-01-21江南八大劍俠Jiang nan ba da jian xia
Robin Hood, Junior1950-01-29小羅賓漢Xiao luo bin han
Fury in Their Hearts1950-02-03王氏四俠Wang shi si xia
Sit Yan-Kwai’s Bloody Battle at Lau Village1950-03-02薛仁貴血戰柳家莊Xue ren qui xue zhan liu jia zhuang
A Chivalrous Bandit1950-03-10俠盜黑海棠Xia dao hei hai tang
The Battle Between a Young Northeast Hero and the Lady Security Escort1950-03-14關東小俠大戰女鏢師Guan dong xiao xia da zhan nu biao shi
Fong Sai-Yuk and His Impersonator1950-03-19真假方世玉Zhen jia fang shi yu
The Handsome Hero’s Brawl in Three Door Street1950-04-05武潘安大鬧三門街Wu pan an da nao san men jie
The Story of Wong Fei-Hung III: The Battle by Lau Fa Bridge1950-04-13黃飛鴻傳第三集 : 血戰流花橋Huang fei hong zhuan di san ji xue zhan liu hua qiao
The Story of Wong Fei-Hung IV: The Death of Leung Foon1950-04-16黃飛鴻傳四集: 梁寬歸天Huang fei hong zhuan si ji liang kuan gui tian
How the Young Northeast Hero Shattered the Lotus Militia1950-05-07關東小俠大破蓮花陣Huan gong xiao xia da po lian hua zhen
Strange Hero of the Dual Swords I1950-05-16奇俠雌雄劍(上集)Qi xia ci xiong jian shang ji
How Shaolin Monastery was Reduced to Ashes1950-06-11火燒少林寺Huo shao shao lin si
How Fong Sai-Yuk Shattered the White Lotus Gang1950-06-15方世玉大破白蓮教Fang shi yu da po bai lian jiao
Three Girl Musketeers1950-06-19女三劍俠Nu san jian xia
How Ten Heroes of Guangdong Slew the Dragon1950-07-02廣東十虎屠龍記Guang dong shi hu tu long ji
Fong Kong Heroine II1950-07-06荒江女俠二集Huang ji nu xia er ji
A Hero of Troubled Times1950-07-10亂世英雄Luan shi ying xiong
The Haunt of the Eastern Capital III1950-07-12五鼠鬧東京(三集)Wu shu nao dong jing san ji
The Battle Between the Handsome Master and the Wild Girl1950-07-14玉面霸王大戰野女郎Yu mian ba wang da zhan ye nu lang
Fong Sai-Yuk in a Bloody Battle in Yin Yang Cave1950-07-27方世玉血戰陰陽洞Fang Shi yu xue zhan yin yang dong
Peach Blossom Hero Spies on Poisonous Dragon Swamp by Night1950-08-02桃花俠夜探毒龍潭Tao hua xia ye tan du long tang
Fighting Bride I1950-08-03方世玉擂台招親(上集)Fang shi yu lei tai zhao qin shang ji
Seven Shaolin Heroes’ Five Ventures into Mount Emei I1950-08-09少林七俠五探峨嵋山(上集)Shao lin qi xia wu tan e mai shan shang ji
Seven Shaolin Heroes’ Five Ventures into Mount Emei II1950-08-13少林七俠五探峨嵋山(下集)Shao lin qi xia wu tan e mai shan xia ji
The Rude Monk’s Intrusion into Mount Wutai1950-08-13花和尚大鬧五台山Hua he shang da nao wu tai shan
The Twenty-Four Brave Ones1950-08-19江湖廿四俠Jiang hu nian si xia
Fighting Bride II1950-08-31方世玉擂台招親大結局Fang shi yu lei tai zhao qin xia ji da jie ju
Wu Wai-Kin Smashes the Factory Machines1950-09-13胡惠乾打機房Wu hui qian da ji fang
How Fong Kong Heroine Got into a Bloody Fight on Flying Cloud Pagoda1950-09-26荒江女俠血濺飛雲塔Huang jiang nu xia xue jian fei xue ta
A Brave Heroine Called Rouge Tigress1950-10-08女俠胭脂虎Nu xia yan zhi hu
The Battle Between the Heroines from Kunlun and the Swallow Thief1950-10-08崑崙女俠血戰燕子盜Kun lun nu xia xua zhan yan zi dao
Fong Sai-Yuk and Junior’s Revenge1950-10-21方世玉父子報血仇Fang shi yu fu zi bao xue chou
Is Pingyang City Burning I1950-11-02火燒平陽城(上集)Huo shao ping yang cheng shang ji
The Bloody Fight Between Big Blade Wang Fifth and the Invincible Kid1950-11-02大刀王五血戰小霸王Da dao wang wu xue zhan xiao ba wang
Is Pingyang City Burning II1950-11-06火燒平陽城(下集)Huo shao ping yang cheng xia ji
Thirteen Heroes with Seven Swords V1950-11-24七劍十三俠(五集)Qi jian shi san xia wu ji
Thirteen Heroes with Seven Swords VI1950-11-28七劍十三俠(六集)Qi jian shi san xia liu ji
Lau Shu-Chun, the Famous Hero1950-11-29大俠柳樹春Da xia liu shu chunia
Lucky Husband1950-12-06楚雲雪夜盜檀郎Chu yun xue ye dao tan lang
The Adventures of Kam Fung-Chi and Lui Sei-Neung1950-12-16甘鳳池與呂四娘Gan feng chi yu lu si niang
The Story of Luk Ah-Choi1950-12-20陸阿采Lu a cai
Two Swordsmen from Mount Emei1950-12-24峨嵋鴛鴦劍Er wei yuan yang jian
Two Roaming Sisters1951-01-05江湖姊妹花Jiang hu ji mei hua
The True Story of Fong Sai-Yuk1951-01-27方世玉正傳Fang shi yu zheng zhuan
Strange Hero of the Dual Swords II1951-02-12奇俠雌雄劍(下集)Qi xia ci xiong jian xia ji
How the Fong Kong Heroine Shattered the Centipede’s Militia1951-02-28荒江女俠大破蜈蚣陣Huang jiang nu xia da po wu gong zhen
How Fong Sai-Yuk Escorted Yim-Neung on a 1,000 Mile Journey1951-03-04方世玉千里送艷娘Fang shi yu qian li song yan niang
The Story of Wong Fei-Hung: Grand Conclusion1951-03-15黃飛鴻傳大結局Huang fei hong chuan da jie ju
Black Peony the Heroine1951-03-21女俠黑牡丹Nu xia hei mu dan
The Three Sieges of Chuk Village I1951-03-29三打祝家莊(上集)San da zhu jia zhuang san ji
Five Little Heroes1951-04-04小五義 
The Three Sieges of Chuk Village II1951-04-09三打祝家莊(下集)San da zhu jia zhuang xia ji
White Whirlwind the Heroine1951-04-18女俠白旋風Nu xia bai xuan feng
Three Heroes of Pearl Sea1951-04-19珠海三雄Zhu hai san xiong
Scarlet Heroine1951-04-22紅俠Hong xia
The Battle Between Fong Sai-Yuk and the Flying Hero of the Northeast1951-04-29關東飛俠大戰方世玉Guan dong fei xia da zhan fan shi yu
The Five Heroes’ Deadly Spears1951-05-31五虎斷魂槍Wu hu duan hun qiang
Big Blade Wong Fifth’s Revenge1951-06-15大刀王五浴血殲仇記Da dao wang wu yu xue jian chou ji
A Girl in Green1951-07-06一丈青Yi zhang qing
Four Heroes1951-08-02風塵四傑Feng chen si jie
Five Great Heroes from Shaolin1951-08-09少林五大奇俠Shao lin wu da qi xia
Shattering the Chain-Linked Fortress1951-08-12馬玉龍.歐陽德大破連環寨Ma yu long ou yang da po lian huan zai
Lee Fung-Kiu’s Flying Daggers1951-08-19飛刀李鳳嬌Fei dao li feng jiao
Darts of Fury1951-09-19無敵連環鏢Wu di lian huan biao
The Handsome Master and His Double1951-09-23真假玉面霸王Zhen jia yu mian ba wang
The Brave Archer1951-10-14百戰神弓Bai zhan sheng gong
The Shrew Must Have Her Way1951-10-17霸王雞乸Ba wang ji na
Three Swordsmen from Kunlun I1951-10-25崑崙三劍俠(上集)Kun lun san jian xia shang ji
Three Swordsmen from Kunlun II1951-10-30崑崙三劍俠(下集)Kun lun san jian xia xia ji
Handsome Yuk Thrice Beats the Tiger1951-12-06靚仔玉三打下山虎Liang zai yu san da xia shan hu
Heroine with a Red Mantle1951-12-12紅衣女俠Hong yi nu xia
The Precious Sword and the Magic Bow1952-00-00寶劍神弓Bao jian shen gong
The Breaching of Black Wind Stockade1952-01-16大破黑風寨Da po hei feng zhai
White Lotus the Heroine1952-01-18女俠白蓮花Nu xia bai lian hua
How Queer-Faced Tiger Raided the Cave of the Skulls1952-03-04怪面虎大鬧骷髏洞Guai mian hu da nao ku lou dong
The Duel Between Fong Sai-Yuk and Hung Hei-Kun1952-03-25方世玉肉搏洪熙官Fang shi yu rou bo hong xi guan
Soul of the Tiger1952-04-30虎膽英魂Hu dan ying hun
A Heroine from Mount Emei1952-05-06峨嵋女俠Er wei nu xia
A Sword Against Five Dragons1952-06-18寶劍定五龍Bao jian ding wu long
Bloody Fight by the Golden Sand Bay1952-05-21血濺金沙灣Xue jian jin sha wan
The Beautiful Bandit1952-06-23綠林紅粉Lu lin hong fen
The Heroine with Invincible Legs1952-06-23神腿大俠Shen tui da xia
The Extraordinary Hero Black Swirling Wing1952-07-04奇俠黑旋風Qi xia hei xuan feng
The Courageous Heroine1952-07-07女俠一丈紅Nu xia yi zhang hong
Fong Sai-Yuk Challenges the Boxing-Stage Champion I1952-08-15歌唱方世玉打擂台(上集)Ge chang fang shi yu da lei tai shang ji
Fong Sai-Yuk Challenges the Boxing-Stage Champion II1952-08-17歌唱方世玉打擂台(下集)Ge chang fang shi yu da lei tai xia ji
Battle in Lotus Valley1952-11-09血染芙蓉谷Xue ran fu rong gu
Adventure of the Five Rats at the Hundred-Flower Tower1953-01-17五鼠大鬧百花樓Wu shu da nao bai hua lou
Hero of the Deserted River1953-01-21荒江奇俠Huang jiang qi xia
Bloody Duel at Longfeng Mountain1953-02-04血戰龍鳳山Xue zhan long feng shan
The Kung Fu Gathering at Longfeng Mountain1953-02-18群雄威震龍鳳山Qun xiong wei zhen long feng shan
The Killing Spear1953-04-02三十六點鎖喉槍San shi liu dian suo hou qiang
Crossing Yuanyang River by Night1953-04-22夜渡鴛鴦江Ye du yuan yang jiang
A Beggar Named So1953-06-01蘇乞兒Su qi er
The Beautiful Girl of Yao Mountain1953-06-10徭山奪艷記Yao shan duo yan ji
The Heroine’s Conquest of the Mosque1953-06-21雌虎大破清真寺Ci hu da po qing zhen si
The Swordsman and the Beauty1953-07-08俠士名花Xia shi ming hua
How Wong Fei-Hung Redeemed Haichuang Temple I1953-07-16黃飛鴻義救海幢寺(上集)Huang fei hong yi jiu hai chuang si shang ji
How Wong Fei-Hung Redeemed Haichuang Temple II1953-07-19黃飛鴻義救海幢寺(下集大結局)Huang fei hong yi jiu hai chuang si jia ji da jie jiu
How Wong Fei-Hung Defeated Three Bullies with a Rod1953-11-18黃飛鴻一棍伏三霸Huang fei hong yi gun fu san ba
My Son in Bloodshed1954-04-10碧血染親兒Bi xue ran qin er
Our Matchmaker, the Sword1954-04-15寶劍結良緣Bao jian jie liang yuan
The Battle of Green Dragon Hamlet1954-05-01血戰青龍莊Xue zhan qing long zhuang
The Rescue of Cloud-Piercing Swallow1954-07-01鐵橋三義救穿雲燕Tie qiao san yi ju chuan yun yan
Wong Fei-Hung Tries His Shadowless Kick1954-07-21黃飛鴻初試無影腳Huang fei hong chu shi wu ying jiao
The Precious Sword and the Gold Hairpin1954-09-16寶劍金釵Bao jian jin chai
The Story of Wong Fei-Hung and Lam Sai-Wing1954-10-29黃飛鴻與林世榮Huang fei hong yu lin shi rong
Iron King Kong’s Three Visits to Emei Knight1954-12-28鐵金剛三訪峨嵋俠Tie jin gang san fang e mei xia
The Boxer from Nanhai1954-12-11南海拳王Nan hai quan wang
Knight of a Hundred Faces1955-01-13百變梅花俠Bai bian mei hua xia
The True Story of Wong Fei-Hung I1955-01-13黃飛鴻正傳Huang fei hong zheng zhuan
The Story of Iron Monkey I1955-03-06鐵馬騮Tie ma liu
Tradition1955-04-21傳統Chuantong
How Four Heroes of the Northeast Stormed the Pagoda of Pomegranate Flowers1955-05-09關東四俠血戰榴花塔Guan dong si xia xue zhan liu hua ta
How Four Heroes of the Northeast Avenged Their Father’s Death1955-06-15關東四俠千里報父仇Guan dong si xia qian li bao fu chou
Valiant Men1955-06-18好男兒Hao nan er
The Blood-Stained Sword of Shaolin1955-07-09血洗少林刀Xue xi shao lin dao
Leung Foon and Lam Sai-Wing1955-07-16梁寬與林世榮Liang kuan yu lin shi rong
The True Story of Wong Fei-Hung II1955-07-26續黃飛鴻傳Xu huang fei hong zhuan
The Story of Iron Monkey II1955-08-10鐵馬騮別傳(續集)Tie ma liu bie zhuan xi ji
The Five Tiger Heroes1955-09-05五虎將Wu hu jiang
The Brave Eight1955-10-12八俠英雄傳Ba xia ying xiong zhuan
The Story of Kam Fung-Chi and Fourth Madam Lui1955-10-19甘鳳池與呂四娘Gan feng chi yu lu si niang
The Story of Fong Sai-Yuk and Wu Wai-Kin1955-10-23方世玉與胡惠乾Fang shi yu yu hu hui qian
Bandits of Shandong1955-11-03山東響馬Shan dong xiang ma
The Story of Iron Monkey III1955-11-08鐵馬騮別傳(大結局)Tie ma liu bie zhuan da jie ju
Wong Fei-hung’s Rival for the Fireworks1955-11-13黃飛鴻花地搶炮Huang fei hong hua di qiang pao
Wong Fei-Hung’s Victory at the Sipai Lou1955-11-23黃飛鴻威震四牌樓Huang fei hong wei zhen si pai lou
How Wong Fei-Hung Vanquished the Bully at a Long Dyke1955-12-11黃飛鴻長堤殲霸Huang fei hong chang ti jian ba
Heroine in Black1955-12-21女黑俠Nu hei xia
Wong Fei-Hung at a Boxing Match1956-01-06黃飛鴻擂台比武Huang fei hong lei tai bi wu
Wong Fei-Hung’s Fight in Foshan1956-01-14黃飛鴻大鬧佛山Huang fei hong da nao fo shan
How Wong Fei-Hung Set Fire to Dashatou1956-01-28黃飛鴻火燒大沙頭Huang fei hong huo shao da sha tou
The Kunlun Slave Steals Hung-Siu by Night1956-01-29崑崙奴夜盜紅綃Kun lun nu ye dao hong xiao
Bloody Battle at the Valley of Killing1956-02-01血戰斷魂谷Xue zhan duan hun gu
Wong Fei-Hung and the Courtesan’s Boat Argument1956-02-17黃飛鴻花艇風雲Huang fei hong hua ting feng yun
Wong Fei-Hung’s Battle at Shuangmendi1956-02-22黃飛鴻大戰雙門底Huang fei hong da zhan shuang men di
Wong Fei-Hung and the Lantern Festival Disturbance1956-02-28黃飛鴻大鬧花燈Huang fei hong da nao hua deng
Thirteenth Sister1956-03-01十三妹Shi san mei
How Wong Fei-Hung Pitted Seven Lions Against the Gold Dragon1956-03-04黃飛鴻七獅會金龍Huang fei hong qi shi hui jin long
Poon Hau-Wan’s Seduction of Sek Sau1956-03-09潘巧雲情挑石秀Pan qiao yun qing tiao shi xiu
How Wong Fei-Hung Fought Five Dragons Single-Handedly1956-03-25黃飛鴻獨臂鬥五龍Huang fei hong du bi dou wu long
Fong Sai-Yuk Comes to Hung Hei-Kwun’s Rescue1956-04-04方世玉義救洪熙官Fang shi yu yi jiu hong xi guan
How Wong Fei-Hung Thrice Tricked the Lady Security Escort1956-04-08黃飛鴻三戲女鏢師Huang fei hong san xi nu biao shi
How Wong Fei-Hung Saved the Dragon’s Mother Temple1956-04-18黃飛鴻義救龍母廟Huang fei hong yi jiu long mu miao
Wong Fei-Hung’s Seven Battles with Fiery Unicorn1956-04-25黃飛鴻七鬥火麒麟Huang fei hong qi dou huo qi lin
How Wong Fei-Hung Vanquished the Twelve Lions1956-04-29黃飛鴻怒吞十二獅Huang fei hong nu tun shi er shi
How Wong Fei-Hung Subdued the Two Tigers1956-05-09黃飛鴻伏二虎Huang fei hong fu er hu
How Wong Fei-Hung Pitted a Lion Against the Unicorn1956-05-16黃飛鴻醒獅會麒麟Huang fei hong xing shi hui qi lin
Wong Fei-Hung’s Story: Iron Cock Against Centipede1956-05-26黃飛鴻鐵雞鬥蜈蚣Huang fei hong tie ji dou wu gong
Wong Fei-Hung Wins the Dragon Boat Race1956-06-13黃飛鴻龍舟奪錦Huang fei hong long zhou duo jin
How Wong Fei-Hung Thrice Captured So Shu-Lim in the Water1956-06-20黃飛鴻水底三擒蘇鼠廉Huang fei hong shui di san qin su shu lian
Lui Chen-Sing’s Many Adventures1956-06-20雷振聲縱橫江湖錄Lei zhen sheng zong heng jiang hu lu
How Wong Fei-Hung Vanquished the Ferocious Dog in Shamian1956-07-19黃飛鴻沙面伏神犬Huang fei hong sha mian fu shen quan
Wong Fei-Hung’s Victory in Xiao Beijing1956-07-22黃飛鴻橫掃小北江Huang fei hong heng sao xiao bei jang
How Wong Fei-Hung Vanquished the Bully at the Red Opera Float1956-07-29黃飛鴻紅船殲霸Huang fei hong hong chuan jian ba
The Heroine of Deadly Darts1956-08-12女俠響尾追魂鏢Bu xia xiang wei zhui hun biao
Third Madam Wing-Chun and Hung Hei-Kwun1956-08-18永春三娘與洪熙官Yong chun san niang yu hong xi guan
Fourth Madam Lu Thrashes the Flying Guillotine1956-08-23呂四娘大破血滴子Lu si niang da po xue di zi
Wong Fei-Hung Rescues the Fishmonger1956-09-05黃飛鴻義救賣魚燦Huang fei hong yi jiu mai yu can
The Heroine Yu Kam-Fung1956-09-13女俠俞金鳳Nu xia yu jin feng
Wong Fei-Hung’s Battle at Mount Goddess of Mercy1956-09-13黃飛鴻觀音山雪恨Huang fei hong guan yin shan xue hen
Wong Fei-Hung’s Pilgrimage to Goddess of the Sea Temple1956-09-14黃飛鴻天后廟進香Huang fei hong tian hou miao jin xiang
Wong Fei-Hung Goes to a Birthday Party at Guanshan1956-10-20黃飛鴻官山大賀壽Huang fei hong guan shan da he shou
Iron-Palm Versus Eagle-Claw1956-10-24鐵砂掌三會鷹爪王Tie sha zhang san hui ying zhao wang
How Wong Fei-Hung Saved the Lovelorn Monk from the Ancient Monastery1956-11-17黃飛鴻古寺救情僧Huang fei hong gu si jiu qing seng
The Life of Tsoi Sung1956-11-28少林英雄左崧傳Shao lin ying xiong zuo song zhuan
The White Crane Hero1956-12-25白鶴英雄傳Bai he ying xiong zhuan
The Devil’s Blade1957-01-16風火鬼頭刀Feng huo gui tou dao
The Flying Plum Blossom Swordsman1957-01-22梅花飛劍俠Mei hua fei jian xia
The Heroine Red Butterfly1957-01-25女俠紅蝴蝶Nu xia hong hu die
Wong Fei-Hung’s Fight in He’nan1957-02-20黃飛鴻河南浴血戰Huang fei hong he nan yu xue zhan
Wong Fei-Hung’s Three Battles with the Unruly Girl1957-02-23胭脂馬三鬥黃飛鴻Yan zhi ma san dou huang fei hong
Invisible Female Knight1957-02-27隱身女俠Yin shen nu xia
How Wong Fei-Hung Spied on Black Dragon Hill at Night1957-03-21黃飛鴻夜探黑龍山Huang fei hong ye tan hei long shan
How the Boxer from Nanhai Stole the Dappled Horse at Night1957-04-02南海拳王夜盜梅花馬Nan hai quan wang ye dao mei hua ma
Wong Fei-Hung, King of Lion Dance1957-04-07黃飛鴻獅王爭霸Huang fei hong shi wang zheng ba
The Water Margin Booty Captured1957-04-11水滸傳智取生辰綱Shui hu zhuan zhi qu sheng chen gang
Wong Fei-Hung’s Battle at Saddle Hill1957-04-17黃飛鴻喋血馬鞍山Huang fei hong die xue ma an shan
How Thirteenth Sister Raided Nengren Monastery1957-04-27十三妹大鬧能仁寺Shi san mei da nao neng ren si
How Wong Fei-Hung Smashed the Flying Dagger Gang1957-05-22黃飛鴻大破飛刀黨Huang fei hong da po fei dao dang
Dragon and Phoenix1957-06-20龍鳳雙劍俠Long feng shuang jian xia
The Flag which Conquered Seven Provinces1957-07-01橫霸七省勝字旗Heng ba qi sheng sheng zi qi
How Wong Fei-Hung Fought a Bloody Battle in the Spinster’s House1957-07-17黃飛鴻血濺姑婆屋Huang fei hong xue jian gu po wu
Wong Fei-Hung’s Rival for a Pearl1957-12-01黃飛鴻二龍爭珠Huang fei hong er long zheng zhu
The Eternal Beauty1957-12-05風塵尤物Feng chen you wu
Champion Lion Dancer Leung Foon’s Big Fight at Tiger Valley1958-01-06獅王梁寬肉搏猛虎坑Shi wang liang kuan rou bo meng hu keng
Wong Fei-Hung’s Story: Five Poisonous Devils Against Twin Dragons1958-01-26黃飛鴻五毒鬥雙龍Huang fei hong wu du dou shuang long
Wong Fei-Hung’s Fierce Battle1958-02-13黃飛鴻龍爭虎鬥Huang fei hong long zheng hu du
How Wong Fei-Hung Subdued the Invincible Armour1958-02-14黃飛鴻大破金鐘罩Huang fei hong da po jin zhong zhao
Wong Fei-Hung Siezes the Bride at Xiguan1958-03-30黃飛鴻西關搶新娘Huang fei hong xi guan qiang xin niang
How Wong Fei-Hung Stormed Phoenix Hill1958-04-15黃飛鴻大鬧鳳凰崗Huang fei hong da nao feng huang gang
The Story of Yuan Yuan Hong1958-05-01元元紅Yuan yuan hong
Wong Fei-Hung’s Battle with the Five Tigers in the Boxing Ring1958-06-01黃飛鴻擂台鬥五虎Huang fei hong lei tai dou wu hu
Fong Sai-Yuk Versus Emperor Kin Loong1958-07-15方世玉怒打乾隆皇Fang shi yu nu da qian long huang
Fong Sai-Yuk’s Three Attacks on Emperor Qianlong1958-07-28方世玉三打乾隆皇Fang shi yu san da qian long huang
Wong Fei-Hung’s Victory at Ma Village1958-08-14黃飛鴻大破馬家莊Huang fei hong da po ma jia zhuang
How Wong Fei-Hung and Wife Eradicated the Three Rascals1958-08-24黃飛鴻夫妻除三害Huang fei hong fu qi chu san hai
How Wong Fei-Hung Pitted an Iron Cock Against the Eagle1958-09-21黃飛鴻鐵雞鬥神鷹Huang fei hong tie ji dou shen ying
Bandidos1958-10-15荒江女俠Huang jiang nu xia
Wong Fei-Hung Saves the Kidnapped Leung Foon1958-10-27黃飛鴻虎穴救梁寬Huang fei hong hu xue jiu liang kuan
Story of the Vulture Conqueror1958-10-23射鵰英雄傳She diao ying xiong zhuan
Sword of Blood and Valour I1958-12-03碧血劍(上集)Bi xue jian shang ji
The Story of Lu Siniang1958-12-31呂四娘Lu siniang
Fong Sai-Yuk’s Bloody Battle in the Net of Universal Forces1959-01-20方世玉血戰乾坤罩Fang shi yu xue zhan qian kun zhao
Cremation of Rotten Head Ho1959-01-31火葬爛頭何Huo zang lan tou he
Wong Fei-Hung on Rainbow Bridge1959-02-01黃飛鴻義貫彩虹橋Huang fei hong yi guan cai hong qiao
Story of White-Haired Demon Girl I1959-03-18白髮魔女傳(上集)Bai fa mo nu zhuan shang ji
Shattering the Copper Net Array1959-04-04大破銅網陣Da po tong wang zhen
Seven Swordsmen and Five Altruists Spy on Chongxiao Tower1959-04-10七俠五義夜探冲霄樓Qi xia wu yi ye tan chong xiao lou
Story of White-Haired Demon Girl II1959-04-22白髮魔女傳(下集)Bai fa mo nu zhuan xia ji
Story of the Vulture Conqueror II1959-06-03射鵰英雄傳(二集)She diao ying xiong zhuan er ji
Wong Fei-Hung Trapped in Hell1959-06-07黃飛鴻被困黑地獄Huang fei hong bei kun hei di yu
How Wong Fei-Hung Defeated the Tiger on the Opera Stage1959-07-01黃飛鴻戲棚伏虎Huang fei hong xi peng fu hu
Sword of Valour II1959-07-01碧血劍(下集)Bi xue jian xia ji
Seven Swordsmen from Tianshan1959-08-19七劍下天山Qi jian xia tian shan
How Wong Ang the Heroine Caught the Murderer1959-11-20女俠黃鶯擒兇記Nu xia huang ying qin xiong ji
Story of White-Haired Demon Girl III1959-12-16白髮魔女傳(三集大結局)Bai fa mo nu zhuan san ji da jie ju
The Heroine1959-12-31兒女英雄傳Er nu ying xiong zhuan

1960s

TitleRelease Date (Y-M-D)Title (Chinese)Title (Pinyin)
Wong Fei-Hung’s Combat in the Boxing Ring1960-01-24黃飛鴻擂台爭霸戰Huang fei hong lei tai zheng ba zhan
The Daring Gang of 19 from Verdun City1960-03-03青城十九俠Qing cheng shi jiu xia
Night of the Long Knives1960-04-21刀光劍影Dao guang jian ying
The Book and the Sword – Part 11960-05-04書劍恩仇錄(上集)Shu jian en chou lu shang ji
The Book and the Sword – Part 21960-05-11書劍恩仇錄(下集)Shu jian en chou lu xia ji
How Nazha Rescued His Mother from the Snake Mountain1960-05-10哪吒蛇山救母Na zha she shan jiu mu
The Book and the Sword – Part 31960-06-08書劍恩仇錄大結局Shu jian en chou lu da jie ju
Wong Fei-Hung’s Battle with the Gorilla1960-06-16猩猩王大戰黃飛鴻Xing xing wong da zhan Huang Fei Hong
Riot in the Temple – Part 11960-06-22紥腳十三妹大鬧能仁寺Zha jiao shi san mei da nao Neng Ren Si
Riot in the Temple – Part 21960-06-26紥腳十三妹金殿賣人頭Zha jiao Shi San Mei jin dian mai ren tou
Red Dragon, The Strange Hero1960-06-30怪俠赤屠龍Guai xia chi tu long
Two Heroines Conquered the Red Dragon at Tian Shan1960-07-03天山雙狐鬥屠龍Tian shan shuang hu dou tu long
The White-Snake Girl – Part 11960-07-13白蛇女碎屍還孽債Bai she nu sui shi huan nie zhai
The White-Snake Girl – Part 21960-07-17銀屏太子陰陽河會妻Yin ping tai zi yin yang he hui qi
The Story of the Great Heroes – Part 11960-07-27神鵰俠侶Sheng diao xia nu, shang ji
The Story of the Great Heroes – Part 21960-08-30神鵰俠侶下集大結局Sheng diao xia nu xia ji da jie ju
The Lady Musketeer1960-09-08女俠文婷玉Nu xia Wen Ting Yu
To Lung Nui Fighting Against Femme Guardian1960-09-09屠龍女三鬥粉金剛Tu long nu san dou fen jin gang
The Battle Between the Dragon and Tiger1960-09-28龍虎鬥江南Long hu dou jiang nan
Iron Arms and the Boxer1960-10-18鐵臂拳王Tie bi quan wang
The Eagle Knight and the Crimson Girl1960-10-21神鷹飛天俠Shen ying fei tian xia
Wong Tin-ba – Part 11960-11-02金鏢黃天霸(下集大結局)Jin biao huang tian ba, xia ji jie ju
Wong Tin-ba – Part 21960-11-06金鏢黃天霸(下集大結局)Jin biao huang tian ba, xia ji jie ju
The Snow Peak Nymph1960-11-13雪峰魔女Xue feng mo nu
The Three Girl Fighters – Part 11960-11-16江湖三女俠(上集)Jiang hu san nu xia shang ji
The Deadly Whip of Bones1960-11-18五毒白骨鞭Wu du bai gu bian
The Three Girl Fighters – Part 21960-11-22江湖三女俠(大結局)Jiang hu san nu da jie ju
Little Warrior Red Butterfly – Part 11960-12-27小俠紅蝴蝶(上集)Xiao xia hong hu die, shang ji
The Swordsmen of Mount Win Toi1960-12-28雲台十八劍Yun tai shi ba jian
Adventure of Black Heroine1960-12-29女黑俠飛鵝嶺救夫Nu hei xia Fei E Ling jiu fu
Little Warrior Red Butterfly II1961-01-01小俠紅蝴蝶下集大結局Xiao xia hong hu die, da jie ju
How Wong Fei-Hung Smashed the Five Tigers1961-01-15黃飛鴻大破五虎陣Huang Fei Hong da po wu hu zhen
The Attack of the Five Fairies Monastery1961-01-18活骷髏浴血五仙觀Huo ku lou yu xue wu xian guan
Crimson Girl1961-02-01女飛俠紅姑Nu fei xia hong gu
The Invincible Iron Fan1961-02-01神拳鐵扇子Shen quan tie shan zi
The Swords of Tian Shan – Part 11961-02-25天山龍鳳劍(上集)Tian shan long feng jian, shang ji
The Mandarin Swords – Part 11961-03-01鴛鴦刀(上集)Yuan yang dao shang ji
The Mandarin Swords – Part 21961-03-08鴛鴦刀(大結局)Yuan yang dao xia ji
The Valiant Prince1961-03-29游龍情俠You long qing xia
The Heroic Couple from the Ancient Tomb1961-04-13古墓俠侶Gu mu xia lu
Showdown at Ching Seng Hill1961-04-19金刀奇俠Jin dao qi xia
The Swallow Thief1961-04-26燕子盜Yan zi dao
Heroes of the Chaste Ages1961-05-03火網英雄傳Huo wang ying xiong zhuan
Meng Lisi, Maid of the Jungle1961-05-07猿女孟麗絲Yuan nu Meng Li Si
Heroes of the Five Sacred Mountains1961-05-31五嶽英雄傳Wu yue ying xiong zhuan
Gibbon Girl of Tian Shan1961-06-07天山猿女Tian shan yuan nu
Temperamental Amazon – Part 11961-06-14刁蠻女俠Diao man ni xia
A Sword and Nine Rings – Part 11961-06-15一劍九連環Yi jian jiu lian huan
Temperamental Amazon – Part 21961-06-20刁蠻女俠(大結局)Diao man ni xia da jie ju
Heroic Deed1961-06-21威震江湖八卦刀Wei zhen jiang hu ba gua dao
The Three Chivalrous Girls of the Northeast1961-06-28關東三女俠Guan Dong san nu xia
Venture of the Lady Musketeer1961-06-28文婷玉火海殲仇Wen Ting Yu huo hai jian chou
A Sword and Nine Rings – Part 21961-06-29追魂太極鏢Zhui hun tai ji biao
The Swords of Tian Shan – Part 21961-07-02天山龍鳳劍(下集大結局)Tian shan long feng jian, xia ji da jie ju
Sword of Vengeance – Part 11961-07-05天下第一劍(上集)Tian xia di yi jian, shang ji
The Golden Cat1961-07-05怪俠金絲貓Guai xia Jin Si Mao
Twin Swords of Retribution1961-07-05雌雄劍贖母報父仇Ci xiong jian shu mu bao fu chou
Sword of Vengeance – Part 21961-07-12天下第一劍大結局Tian xia di yi jian, da jie ju
Red Scarf, The Flying Heroine1961-07-13女俠飛紅巾Nu xia Fei Hong Jin
Killing Dragon Sword1961-07-19丹鳳屠龍劍Dan feng tu long jian
The Dragon Phoenix Sword – Part 11961-07-26龍鳳劍(上集)Long feng jian shang ji
The Dragon Phoenix Sword – Part 21961-08-02龍鳳劍(大結局)Long feng jian da jie ju
Swordswoman’s Vengeance1961-08-09俠侶恩仇Xia lu en chou
The Secret Book – Part 11961-08-09仙鶴神針Xian he shen zhen
Decisive Battle at Iron Rafter Temple1961-08-16金刀女俠橫掃鐵樑寺Jin dao nu xia heng sao tie liang si
Little White Golden Dragon1961-08-17小俠白金龍Xiao xia bai jin long
Heroine with a Red Scarf1961-08-30紅巾女俠Hong jing nu xia
The Story of the Great Heroes – Part 31961-08-30神鵰俠侶(三集)Sheng diao xia nu, san ji
Lady Lightning Among Swordsmen1961-09-06女俠草上飛Nu xia cao shang fei
The Story of the Great Heroes – Part 41961-09-06神鵰俠侶(四集)Sheng diao xia nu xi ji
Beautiful Butterfly1961-09-07花蝴蝶三氣飛天貓Hua Hu Die san qi Fei Tian Mao
Green Dragon Sword1961-09-13古墓追魂劍Gu wu zhui hun jian
Killing of the Villains1961-09-13青龍鎮殲霸戰Qing long zhen qian ba zhan
White Hair Girl of Miao – Part 11961-09-25苗山白毛女(上集)Miao shan bai mao nu shang ji
Combat between Seven Swords and Five Dragons1961-09-27崑崙七劍鬥五龍Kun lun qi jian dou wu long
White Hair Girl of Miao – Part 21961-09-29苗山白毛女(下集大結局)Miao shan bai mao nu, xia ji da jie ju
The Secret Book – Part 21961-10-04仙鶴神針(下集)Xian he shen zhen xia ji
Wonderful Handkerchief1961-10-11十八追魂劍Shi ba zhui hun jian
Heroine of Flower – Part 11961-10-12散花女俠(上集)San hua nu xia, shang ji
Ingenious Fluter – Part 11961-10-18仙笛神龍(上集)Xian di shen long, shang ji
Heroine of Flower – Part 21961-10-19散花女俠(下集大結局)San hua nu xia xia ji da jie ju
Ingenious Fluter – Part 21961-10-25仙笛神龍(大結局)Xian di shen long, da jie ju
The Thirteen Swords – Part 11961-10-25武林十三劍Wu lin shi san jian
The Thirteen Swords – Part 21961-11-01武林十三劍大結局Wu lin shi san jian, da jie ju
Romance and Adventure of Raksha1961-11-22羅剎嬌娃Luo Sha Jiao Wa
Nocturnal Mission of Three Kunlun Swordswomen1961-12-06崑崙三女俠夜盜香魂帕Kun Lun san nu xia ye dao Xiang Hun Pa
Public-Spirited Lovers – Part 11961-12-29倩女情俠(上集)Qian nu qing xia shang ji
Public-Spirited Lovers – Part 21962-01-04倩女情俠(大結局)Qian nu qing xia da jie ju
The Whip and the Double Swords1962-01-05雙劍神鞭俠Shuang jian shen bian xia
The Princess and the Magnificent Seven1962-01-25公主與七小俠Gong zhu yu qi xiao xia
The Chrysanthemum Thief1962-02-04怪俠粉菊花Guai xia Fen Ju Hua
The Swordswoman and Her Seven Friends – Part 11962-02-15劍姑七友傳Jian gu qi you zhuan
The Swordswoman and Her Seven Friends – Part 21962-02-21劍姑七友傳奇遇記Jian gu qi you zhuan qi yu ji
The Secret Book – Part 31962-04-19仙鶴神針大結局Xian he shen zhen da jie ju
The Treasure of the White Skeleton Cove1962-04-22關東大俠 白骨潭奪寶記Guan Dong da xia bai gu tan duo bao ji
Heroes of Kwan Tung1962-04-27關東第一劍 黑虎崖殲仇記Guan Dong di yi jian hei hu ya qian chou ji
The Invisible Amazon1962-05-05隱形女俠Yin xing nu xia
How the Ape Girl Stole the Lotus Lamp1962-05-10白猿女三盜寶蓮燈Bai yuan nu san dao bao lian deng
Duel on Mount Dragon1962-06-02臥龍山生死鬥Wo Long Shan sheng si dou
The Village Militia – Part 11962-07-11魔鏡神珠(上集)Mo jing shen zhu, shang ji
The Village Militia – Part 21962-07-18魔鏡神珠(大結局)Mo jing shen zhu, da jie ju
False and Genuine Little Red Butterfly1962-08-01真假小俠紅蝴蝶Zhen jia xiao xia Hong Hu Die
Three Chevaliers from Emei1962-08-01峨嵋三劍俠E Mei san jian xia
Love and Hatred of the Seas1962-08-08湖海恩仇Wu hai en chou
The Conspirators – Part 11962-08-14神偷情賊(上集)Shen tou qing zei, shang ji
Crossed Swords – Part 11962-08-15雙劍盟Shuang jian meng
The Conspirators – Part 21962-08-22神偷情賊(下集大結局)Shen tou qing zei xia ji da jie ju
Crossed Swords – Part 21962-08-22雙劍盟(下集大結局)Shuang jian meng xia ji da jie ju
Three Chevaliers from Tian Shan1962-09-26天山神俠Tian Shan shen xia
Fong Sai-Yuk Rescued His Mother in the Boxing Ring1962-10-04方世玉擂台救母Fang shi yu lei tai jiu mu
Ma Yongzhen from Shandong1962-10-18山東馬永貞Shan dong ma yong zhen
A Little Adopted Prince1962-11-14 Xiao xue jiao ju shi guan tu
Banners of Victory1962-11-21火海勝字旗Huo hai sheng zi qi
The Mysterious Heroine1962-11-21鬼俠Gui xia
The Seven Little Valiant Fighters1962-12-05橫掃江南七霸天Heng sao jiang nan qi ba tian
Fong Sai-Yuk Fixing His Marriage at Wudang1962-12-06方世玉武當山招親Fang Shi Yu Wu Dang Shan zhao qin
The Secret Book – Part 11962-12-19仙鶴神針新傳(上集)Xian he shen zhen xin zhuan shang ji
The Snake Girl and the Flying Monster1962-12-19蛇女飛魔She nu fei mo
The Royal Cat and His Opponents1963-01-10御貓大戰錦毛鼠Yu mao da zhan jin mao shu
The Six-Fingered Lord of the Lute – Part 11963-03-24六指琴魔Liu zhi qin mo
The Funny Thief1963-05-02妙賊Miao zei
Story of the Sword and the Sabre – Part 11963-05-15倚天屠龍記(上集)Yi tian tu long ji shang ji
Story of the Sword and the Sabre – Part 21963-05-22倚天屠龍記(下集)Yi tian tu long ji xia ji
The Golden Hairpin – Part 11963-08-28碧血金釵Bi xue jin chai shang ji
The Golden Hairpin – Part 21963-09-04碧血金釵下集Bi xue jin chai di er ji
The Seven Knights of Wudang1963-09-17武當七俠Wu Dang qi xia
A Goddess’ Sword1963-10-23雷電天仙劍Lei dian tian xian jian
The Magic Dragon Sword1963-11-20化骨神龍劍Hua gu shen long jian
The Golden Hairpin – Part 31964-01-15碧血金釵三集Bi xue jin chai, san ji
The Golden Hairpin – Part 41964-01-22碧血金釵大結局Bi xue jin chai, da jie ju
The Purple Lightning Sword1964-03-18萬變飛狐Wan bian fei hu
The Skeleton Whip1964-06-25白骨魔鞭Bai mo bian
The Snowflake Sword – Part 11964-07-15雪花神劍Xue hua shen jian, yi ji
The Snowflake Sword – Part 21964-07-22雪花神劍第二集Xue hua shen jian, er ji
The Snowflake Sword – Part 31964-12-15雪花神劍三集Xue hua shen jian, san ji
The Golden Eagle1964-12-17金鷹Jin ying
The Snowflake Sword – Part 41964-12-22雪花神劍大結局Xue hua shen jian, da jie ju
Moslem Sacred Fire Decree – Part 11965-01-07武林聖火令(上集)Wu lin sheng huo ling shang ji
The Legend of Eight Heroes – Part 11965-01-13八荒英雄傳Ba huang ying xiong zhuan
The Legend of Eight Heroes – Part 21965-01-20八荒英雄傳下集大結局Ba huang ying xiong zhuan xia ji da jie ju
The Eighteen Old Swordsmen and the Girl1965-02-06威風十八劍Wei feng shi ba jian
The Powerful Fist of a Thousand Hands – Part 11965-02-18千手神拳Qian shou shen quan
The Powerful Fist of a Thousand Hands – Part 21965-02-24千手神拳(下集大結局)Qian shou shen quan xia ji da jie ju
The Butterfly Chalice1965-03-10蝴蝶盃Hu die bei
The Heroic Pair1965-03-10南北雙雄Nan bei shuang xiong
The Skeleton Tower Under the Sea – Part 21965-03-17海底骷髏塔(下集大結局)Hai di ku lou ta xia ji da jie juHai di ku lou ta xia ji
The Lightning Caldron1965-03-24天火爐Tian huo lu
The Six-Fingered Lord of the Lute – Part 11965-03-24六指琴魔Liu zhi qin mo
The Furious Phoenix and the Mad Dragon1965-03-31火鳳狂龍Huo feng kuang long
The Six-Fingered Lord of the Lute – Part 21965-03-31六指琴魔(下集)Liu zhi qin mo xia ji
A Magic Pearl in a Haunted Valley1965-04-13鬼谷神珠Gui gu shen zhu
The Heroic Breed1965-04-15英雄兒女Ying xiong er nu
Burning of Pingyang City1965-04-21火燒平陽城Huo shao ping yang cheng
Twin Swords1965-05-05紫電神風劍Zi dian shen feng jian
Two Swordswomen1965-05-05刀劍雙蘭Dao jian shuang lan
Three Lady Musketeers1965-05-26荒江三女俠Huang jiang san nu xia
The Hero and the Beauty – Part 11965-06-02鐵劍朱痕(上集)Tie jian zhu hen shang ji
The Hero and the Beauty – Part 21965-06-09鐵劍朱痕(下集)Tie jian zhu hen xia ji
Monkey Saint Raids the Monastery1965-06-09孫悟空大鬧雷音寺Sun wu kong da nao lei yin si
The Priceless Sword – Part 11965-06-10聖劍風雲(上集)Sheng jian feng yun shang ji
Story of the Sword and the Sabre – Part 31965-06-30倚天屠龍記三集Yi tian tu long ji san ji
The Invincible Kid Fong Sai-Yuk1965-06-30無敵神童方世玉Wu di shen tong fan shi yu
Story of the Sword and the Sabre – Part 41965-07-07倚天屠龍記(四集大結局)Yi tian tu long ji si ji da jie ju
Beautiful Queen of Hell – Part 11965-07-28玉面閻羅Yu mian yan luo
The Six-Fingered Lord of the Lute – Part 31965-07-22六指琴魔(大結局)Liu zhi qin mo da jie ju
The All-Powerful Flute – Part 11965-08-18簫聲震武林(上集)Xiao sheng zhen wu lin shuang ji
The All-Powerful Flute – Part 21965-08-25簫聲震武林(下集大結局)Xiao sheng zhen wu lin xia ji da jie ju
Beautiful Queen of Hell – Part 21965-09-01玉面閻羅(下集大結局)Yu mian yan luo xia ji da jie ju
The Legend of the Blind Knight-Errant – Part 11965-10-13盲俠穿心劍Mang xia chuan xin jian
The Legend of the Blind Knight-Errant – Part 21965-10-17俠穿心劍(下集)Meng xia chuan xin jian xia ji
The Miraculous Sword and the Magic Flute – Part 11965-11-03 Shen jian mo xiao
The Miraculous Sword and the Magic Flute – Part 21965-11-10神劍魔簫(下集大結局)Shen jian mo xiao xia ji da jie ju
The Mysterious Swordswoman – Part 11965-11-17魔穴神娃上集Mo xue shen wa shang ji
The Mysterious Swordswoman – Part 21965-11-22魔穴神娃大結局Mo xue shen wa da jie ju
A Brave Young Girl’s Spirit – Part 11965-11-24玉女英魂Yu nu ying hun
A Brave Young Girl’s Spirit – Part 21965-12-01玉女英魂(下集大結局)Yu nu ying hun xia ji da jie ju
The Book of Invincibility – Part 11965-12-10無敵天書Wu di tian shu
The Vulture and the Heroine1965-12-15神鵰女俠Shen diao nu xia
The Book of Invincibility – Part 21965-12-16無敵天書大結局Wu di tian shu da jie ju
Book without Words1965-12-29無字天書Wu zi tian shu
The Jade Bow1966-01-20雲海玉弓緣Yun hai yu gong yuan
Romance of the Sword1966-02-02一劍情Yi jian qing
Jade in the Red Dust – Part 11966-02-16碧落紅塵(上集)Bi luo hong chen shang ji
Tiger Boy1966-02-16虎俠殲仇Hu xia jian chou
Jade in the Red Dust – Part 21966-02-23碧落紅塵(下集)Bi luo hong chen xia ji
Jade in the Red Dust – Part 31966-03-23碧落紅塵大結局Bi luo hong chen da jie ju
Come Drink With Me1966-04-07大醉俠Da zui xia
The Infatuating Palm – Part 11966-04-20百步迷踪掌Bai bu mi zong zhang
The Infatuating Palm – Part 21966-04-27百步迷蹤掌(下集大結局)Bai bu mi zong zhang xia ji da jie ju
The Knight of Knights1966-05-18文素臣Wen su chen
Gate to Hell – Part 11966-05-24萬劫門Wan jie men
Gate to Hell – Part 21966-06-02萬劫門下集大結局Wan jie men xia ji da jie ju
Sacred Fire, Heroic Winds – Part 11966-06-15聖火雄風(上集)Sheng huo xiong feng shang ji
Sacred Fire, Heroic Winds – Part 21966-06-22聖火雄風(下集)Sheng huo xiong feng xia ji
Golden Monk1966-06-29金羅漢三戲鐵觀音Jin luo han san xi tie guan yin
The Purple Lightning Sword1966-07-06中原奇俠Zhong yuan qi xia
Heroic Days of the Ming Dynasty1966-07-13斷臂神龍劍Duan bi shen long jian
The Golden Cup and the Wandering Dragon – Part 11966-07-20金鼎游龍Jin ding you long
The Seven Little Tigers – Part 11966-08-24兩湖十八鏢Liang hu shi ba biao
The Seven Little Tigers – Part 21966-08-31兩湖十八鏢下集Liang hu shi ba biao xia ji
The Golden Bat – Part 11966-09-01金蝙蝠Jin bian fu
The Golden Bat – Part 21966-09-08金蝙蝠尋寶復仇Jin bian fu xun bao fu chou
An Avenger’s Tale – Part 11966-09-14鐵血恩仇錄(上集)Tie xue en chou lu shang ji
An Avenger’s Tale – Part 21966-09-21鐵血恩仇錄(下集大結局)Tie xue en chou lu xia ji da jie ju
The Golden Cup and the Wandering Dragon – Part 21966-09-28金鼎游龍勾魂令Jin ding you long gou hun ling
Fire Dragon and the Mythical Pearl1966-10-05火龍神珠Huo long shen zhu
Aftermath of a Fire – Part 11966-10-19劫火紅蓮Jie huo hong lian shang ji
Banner of the Twin Phoenixes – Part 11966-10-19雙鳳旗(上集)Shuang feng qi shang ji
Aftermath of a Fire – Part 21966-10-26劫火紅蓮大結局Jie huo hong lian xia ji
Banner of the Twin Phoenixes – Part 21966-10-26雙鳳旗(下集)Shuang feng qi xia ji
The Magnificent Trio1966-11-08邊城三俠Bian cheng san xia
Young and Furious – Part 11966-11-09荳蔻干戈Dou kou gan ge, shang ji
Twin Sisters1966-11-12飛賊含笑火Fei zei han xiao huo
The Heroic Tribe – Part 11966-11-16龍虎榜上集Long hu bang, shang ji
Young and Furious – Part 21966-11-16荳蔻干戈下集大結局Dou kou gan ge xia ji da jie ju
The Heroic Tribe – Part 21966-11-23龍虎榜(大結局)Long hu bang da jie ju
One Duel Too Many – Part 11966-12-14 Dan jian jiang hu
One Duel Too Many – Part 21966-12-21彈劍江湖下集大結局Dan jian jiang hu xia ji da jie ju
The Trail of the Broken Blade1967-03-04斷腸劍Duan chang jian
The Green-Eyed Demon1967-04-12碧眼魔女Bi yan mo nu
The Sword and the Lute1967-04-21琴劍恩仇Qin jian en chou
One-Armed Swordsman1967-07-26獨臂刀Du bi dou
Lady Black Cat Strikes Again1967-09-14黑野貓霸海揚威Hei ye mao ba hai yang wei
The Silent Swordsman1967-09-14儒俠Ru xia
Seven Knights and Thirteen Chivalrous Men1967-09-21七劍十三俠Qi jian shi san xia
Dragon Inn1967-10-21龍門客棧Long men ke zhan
Rape of the Sword1967-11-08盜劍Dao jian
King Cat1967-12-05七俠五義Qi xia wu yi
Paragon of Sword and Knife – Part I1967-12-20天劍絕刀Tian jian jue dao
The Assassin1967-12-22大刺客Da ci ke
Temptation1968-00-00情關Qing guan
Wong Fei-Hung Challenges Ng Yong-Seng1968-02-03黃飛鴻威震五羊城Huang fei hong wei zhen wu yang cheng
The Black Butterfly1968-03-06女俠黑蝴蝶Nu xia hei hu die
The Mighty Palm1968-03-20如來神掌再顯神威Ru lai shen zhang zai xian she
The Silver Fox1968-03-20玉面飛狐Yu mian fei hu
Wong Fei-Hung Conquers Mooi Fai-Chong1968-04-02黃飛鴻醒獅獨霸梅花樁Huang fei hong xing shi du ba mei hua zhuang
Golden Swallow1968-04-04金燕子Jin yan zi
Travel with a Sword1968-04-10決鬥惡虎嶺Jue dou e hu ling
The Magnificent Swordsman1968-05-02怪俠Guai xia
Killer Darts1968-05-09追魂鏢Zhui hun biao
The Wandering Swordsman1968-05-15風塵客Feng chen ke
The Bloody Dragon Flag1968-06-07鐵血火龍令Tie xue huo long ling
The Great Duel1968-06-12武林大決鬥Wu lin da jue dou
Fight for the Agreement1968-06-21無情刀Wu qing dao
The Bells of Death1968-06-30奪魂鈴Duo hun ling
The Killing Sword1968-07-03奪命刀Duo ming dao
Smiling Swordsman1968-07-11笑面俠Xiao mian xia
The Magic Whip1968-08-13神鞭俠Shen bian xia
The Swordsman1968-08-21大劍客Da jian ke
The Sword of Swords1968-08-23神刀Shen dao
The Magic Bow1968-08-29神弓Shen gong
Paragon of Sword and Knife – Part II1968-09-07天劍絕刀(下集大結局)Tian jian jue dao xia ji da jie ju
They Died for the Princess1968-10-03血城Xue cheng
The Swordsman of all Swordsmen1968-10-06一代劍王Yi dai jian wang
Death Valley1968-10-11斷魂谷Duan hun gu
The Knight of Old Cathay1968-10-17掌門人Zhang men ren
Witch Sword1968-10-23怪劍Guai jian
The Jade Raksha1968-11-15玉羅剎Yu luo cha
Wong Fei-Hung: Duel for the Championship1968-11-15黃飛鴻拳王爭霸Huang fei hong quan wang zheng ba
The Dragon Fortress1968-11-24天狼寨Tian lang zhai
The Fastest Sword1968-12-11天下第一劍Xia di yi jian
Desperate Seven1968-12-12七大盜Qi da dao
Iron Fiddle1968-12-28鐵二胡Tie er hu
Bloody Mask1969-00-00血滴子Xue di zi
Iron Petticoat1969-00-00鐵娘子Tie niang zi
Twin Blades of Doom1969-01-01陰陽刀Yin yang dao
Iron Bones1969-01-19鐵骨傳Tie gu zhuan
Sword of Endurance1969-01-30紅衣俠女Hong yi xia nu
The Flying Swordgirl1969-01-30女飛俠Nu fei xia
Killers Five1969-02-14豪俠傳Hao xia zhuan
The Singing Thief1969-02-14红玫瑰Hong mei gui
Wong Fei-Hung: The Duel for the Shark Reward1969-02-23黃飛鴻巧奪鯊魚青Huang fei hong qiao duo sha yu qing
Return of the One-Armed Swordsman1969-02-28獨臂刀王Du bi dou wang
Twelve Deadly Coins1969-03-13十二金錢鏢Shi er jin qian biao
Dragon Swamp1969-03-27毒龍潭Du long tan
The Devil Warrior1969-04-17小魔俠Xiao mo xia
Sky Dragon Castle1969-04-23天龍堡Tian long bao
The Young Avengers1969-05-06十三妹Shi san mei
Where Dragon Dares1969-05-07龍膽Long dan
A Mysterious Weapon1969-05-21鐵髮紅姑Tie fa hong gu
Lotus Camp1969-06-12蓮花寨Lian hua zhai
A Pearl in Command1969-06-18四武士Si wu shi
The Flying Dagger1969-06-18飛刀手Fei dao shou
The Lightning Sword1969-06-19快劍Kuai jian
The Beautiful Swordswoman1969-06-28艷俠Yan xia
The Invincible Fist1969-06-30鐵手無情Tie shou wu qing
Dead End1969-07-12 死角Si jiao
Vengeance is a Golden Blade1969-07-19飛燕金刀Fei yan jin dao
Raw Courage1969-08-14虎膽Hu dan
Three Encounters1969-08-20三招了San zhao liao
Sword of Emei1969-09-10峨嵋霸刀E mei ba dao
Supreme Sword1969-09-24江湖第一劍Jiang hu di yi jian
Life and Death Entrance1969-09-25生死門Sheng si men
The First Swordsman1969-09-25生死門Sheng si men
The Swordmates1969-10-08燕娘Yan niang
Escorts Over Tiger Hills1969-10-15虎山行Hu shan xing
The Golden Sword1969-10-15龍門金劍Long man jin jian
Famous Swordswoman Tin Kiu1969-12-04名劍天驕Ming jian tian jiao
The Challenge1969-12-04龍吟虎嘯Long yin hu xiao
Redress1969-12-18八步追魂Ba bu zhui hun
Have Sword, Will Travel1969-12-25保鏢Bao biao
Mallow Forest1969-12-25楓林渡Feng lin du

1970s

TitleRelease Date (Y-M-D)Title (Chinese)Title (Pinyin)
He Heals and Kills1970-00-00青衫客Qing shan ke
Quick Swordsman1970-00-00神劍游龍Shen jian you long
Thunderstorm Sword1970-00-00奪命閻羅Duo ming yan luo
White Lotus1970-00-00大破白蓮教Da po bai lian jiao
The Wandering Swordsman1970-02-04遊俠兒You xia er
The Winged Tiger1970-02-18插翅虎Cha chi hu
From the Highway1970-02-20路客與刀客Lu ke yu dao ke
Lady of Steel1970-02-27荒江女俠Huang jiang nu xia
Vengeance of Snow-Maid1970-03-06雪嶺劍女Xue ling jian nu
The Golden Sabre1970-03-18神威寶刀Shen wei bao dao
The Eagle’s Claw1970-03-19鷹爪手Ying zhao shou
Brothers Five1970-03-26五虎屠龍Wu hu tu long
A Bewitched Princess1970-04-02孫悟空智取黃袍怪Sun Wu Kong zhi qu huang pao gui
The Golden Knight1970-04-17金衣大俠Jin yi da xia
The Golden-Headed Eagle1970-04-21金頭鷹Jin tou ying
Heads for Sale1970-05-06女俠賣人頭Nu xia mai ren tou
The One Who Broke Down the Dragon Party1970-05-06獨掌震龍門Du zhang zhen long men
I’ll Get You One Day1970-05-13總有一天捉到你Zong you yi tian zhuo dao ni
The Rivals1970-05-14翠寒谷Cui han gu
Vengeance!1970-05-14報仇Bao chou
Kings of Blade and Sword1970-05-19刀王劍王Dao wang jian wang
Wrath of the Sword1970-05-28怒劍狂刀Nu jian kuang dao
Sorrowful to a Ghost1970-06-11鬼見愁Gui jian chou
The Twelve Gold Medallions1970-07-01十二金牌Shi er jin pai
Golden Sword and the Blind Swordswoman1970-07-22盲女金劍Mang nu jin jian
Wong Fei-Hung: Bravely Crushing the Fire Formation1970-08-05黃飛鴻勇破烈火陣Huang fei hong yong po lie huo zhen
Swordswomen Three1970-08-05江湖三女俠Jiang hu san nu xia
The Heroic Ones1970-08-14十三太保Shi san tai bao
A Taste of Cold Steel1970-09-15武林風雲Wu lin feng yun
The Fairy Fox and Ghost1970-10-01神狐鬼俠Shen hu gui xia
Valley of the Fangs1970-10-06餓狼谷E lang gu
The Secret of the Dirk1970-10-24大羅劍俠Dai luo jian xia
Choi Lee Fat1970-11-04蔡李佛勇擒色魔Cai li fo yong qin se mo
The Iron Buddha1970-11-12鐵羅漢Tie lou han
A Touch of Zen1970-07-10俠女Xia nu shang ji
The Great Duel1970-11-19鬼見愁決鬥獨臂刀王Gui jian chou jue dou du bi dao
The Chinese Boxer1970-11-27龍虎鬥Long hu dou
The Fairy’s Bride1970-12-03仙妻Xian qi
The Singing Killer1970-12-22小煞星Xiao sha xing
Cold Blade1970-12-31龍沐香Long mu xiang
Iron Fan and Magic Sword1971-00-00鐵扇神劍Tie shan shen jian
Rider of Revenge1971-00-00萬里雄風Wan li xiong hua
King Eagle1971-01-01鷹王Ying wang
Swordsman with an Umbrella1971-01-01神傘奇俠Shen san qi xia
The Invisible Eight1971-01-22天龍八將Tian long ba jiang
The Lady Hermit1971-01-22鍾馗娘子Zhong kui naing zi
The Brave and the Evil1971-02-01黑白道Hei bai dao
Zatoichi and One-Armed Swordsman1971-02-05獨臂刀大戰盲俠Du bi dou da zhan mang xia
The New One-Armed Swordsman1971-02-07新獨臂刀Xin du bi dao
Deaf and Mute Heroine1971-02-18聾啞劍Long ya jian
Duel with the Devil1971-03-10鬼見愁決鬦鬼見愁Gui jian chou jue dou gui jian chou
Blindness Swordsman1971-03-11盲俠飛龍劍Mang xia fei long jian
The Mighty Couple1971-03-11日月神童Ri yue shen tong
Thirty-Six Sword Guards1971-03-16三十六劍手San shi liu jian shou
Magic Swords1971-03-23神劍魔劍Shen jian mo jian
Six Assassins1971-03-25六刺客Liu ci ke
The Last Duel1971-03-26俠義雙雄Xia yi shuang xiong
The Jade-Faced Assassin1971-04-09玉面俠Yu mian xia
The Duel1971-04-21大決鬥Da jue dou
The Blade Spares None1971-04-30刀不留人Dao bu liu ren
The Angry River1971-05-12鬼怒川Gui nu chuan
The Eunuch1971-05-12鬼太監Gui tai jian
Story of the 36 Killers1971-05-20三十六殺手San shi liu sha shou
Blood and Guts1971-06-12追命殺手Zhui ming sha shou
The Golden Seal1971-06-23金印仇Jin yin chou
The Lady Professional1971-07-01女殺手Nu sha shou
The Patriotic Heroine1971-07-01拼命娘子Pin ming niang zi
Fearless Fighters1971-07-08頭條好漢Tou tiao hao han
Redbeard1971-07-09紅鬍子Hong hu zi
The Crimson Charm1971-07-16血符門Xue fu men
The Anonymous Heroes1971-07-24無名英雄Wu ming ying xiong
The Fast Sword1971-07-28奪命金劍Duo ming jin jian
The Shadow Whip1971-08-06影子神鞭Ying zi shen bian
The Comet Strikes1971-08-11鬼流星Gui liu xing
The Swift Knight1971-08-25來如風Lai ru feng
Black and White Swordsman1971-09-02黑白雙俠Hei bai shuang xia
Shadow Girl1971-09-10隱身女俠Yin shen nu xia
The Sword1971-09-19Jian
The Rescue1971-09-24血洒天牢Xue sa tian lao
Duel of Fists1971-10-01拳擊Quan ji
The Five Devil Ghost1971-10-01五鬼奪魂Wu gui duo hun
The Chase1971-10-07追擊Zhui ji
Lady with a Sword1971-10-15鳳飛飛Feng fei fei
Swordsman at Large1971-10-22蕭十一郎Xiao shi yi lang
Vengeance of a Snow Girl1971-10-29冰天俠女Bing tian xia nu
The Big Boss1971-10-31唐山大兄Tang Shan da xiong
Duel for Gold1971-11-06火併Huo bing
Oath of Death1971-12-10萬箭穿心Wan jian chuan xin
Her Vengeance1971-12-22雲姑Yun gu
The Deadly Duo1971-12-22雙俠Shuang xia
The Hero1971-12-31威震四方Wei zhen si fang
The Long Chase1971-12-31俠士行Xia shi xing
Action Taekwando1972-00-00戰北國Zhan bei guo
Fingers that Kill1972-00-00鐵指唐手Tie zhi tang shou
Four Cardinal Vices1972-00-00酒色財氣Jiu se cai qi
Many Faces of a Diamond1972-00-00風流艷盜Feng liu yan dao
Tiger1972-00-00爬山虎Pa shan hu
The Invincible Sword1972-01-13一夫當關Yi fu dang guan
The Great Boxer1972-01-28豪俠霍元甲Hao xia huo yuan jia
The Boxer from Shantung1972-02-11馬永貞Ma yong zhen
The Hurricane1972-02-12金旋風Jin xuan feng
Execution in Autumn1972-02-14秋决Qiu jue
Furious Slaughter1972-02-23霸王拳Ba wang quan
The Angry Guest1972-02-29惡客E ke
Iron Fist Adventure1972-03-02狂風沙Kuang feng sha
Bandits from Shantung1972-03-03山東响馬Shan dong xiang ma
The Water Margin1972-03-17水滸傳Shui hu zhuan
Fist of Fury1972-03-22精武門Jing wu men
The Casino1972-03-30吉祥賭坊Ji xiang du fang
The Bloody Fight1972-04-13血鬦Xue dou
Finger of Doom1972-04-14太陰指Tai yang zhi
Boxers of Loyalty and Righteousness1972-04-20忠義門Zhong yi men
The Young Avenger1972-04-20小毒龍Xiao du long
King Boxer1972-04-28天下第一拳Tian xia di yi quan
Trilogy of Swordsmanship1972-05-11群英會Qun ying hui
The Bloody Fists1972-05-17蕩寇灘Dang kou tan
Boxer in Shanghai1972-05-30上海灘Shang hai tan
Ma Su Chen1972-05-30馬素貞報兄仇Ma su zhen bao xiong chou
Lady Whirlwind1972-06-01鐵掌旋風腿Tie zhang xuan feng tui
Pursuit1972-06-01林冲夜奔Lin chong ye ben
The Mighty One1972-06-02童子功Tong zi gong
Showdown1972-06-07天王拳Tian wang quan
The Devil’s Mirror1972-06-15風雷魔鏡Feng lei mo jing
The Crush1972-06-20唐手跆拳道Tang shou tai quan dao
The Righteous Fist1972-06-23硬漢鐵拳Ying han tie quan
Deadly Knives1972-06-29落葉飛刀Luo ye fei dao
Dragon Fist1972-07-06秋瑾Qiu Jin
The Fist that Kills1972-07-07奪命拳王Duo ming quan wang
Young People1972-07-07年輕人Nian qing ren
The 14 Amazons1972-07-27十四女英豪Shi si nu ying hao
The Fast Fists1972-08-02大盜Da dao
The Blind Swordsman’s Revenge1972-08-17殺人者死Sha ren zhe si
The Power of Boxing1972-08-17拳道Quan dao
The Gallant1972-08-24一身是胆Yi shen shi dan
Blind Boxer1972-09-06盲拳Mang quan
Intimate Confessions of a Chinese Courtesan1972-09-07愛奴Ai nu
Delightful Forest1972-09-20快活林Kuai huo lin
Four Winds1972-09-22東南西北風Dong nan xi bei feng
The Prodigal Boxer1972-09-27方世玉Fang shi yu
The Brutal Boxer1972-10-04唐人客Tang ren ke
The Imperial Swordsman1972-10-05大內高手Da nei gao shou
One-Armed Boxer1972-10-06獨臂拳王Du bi quan wang
Hapkido1972-10-12合氣道He qi dao
Man of Iron1972-10-14仇連環Chou lian huan
Tough Guy1972-10-19硬漢Ying han
On the Waterfront1972-10-31黃浦灘頭Huang pu tan tou
The Lizard1972-11-01壁虎Bi hu
Black List1972-11-02黑名單Hei ming dan
The Champion of the Boxer1972-11-02拳王之王Quan wang zhi wang
Trilogy of Swordsmanship1972-11-05群英会Qun ying hui
Triangular Duel1972-11-18鐵三角Tie san jiao
A Girl Fighter1972-11-24女拳師Nu quan shi
The Fugitive1972-12-06亡命徒Wang ming tu
The Black Tavern1972-12-16黑店Hei dian
Four Riders1972-12-22四騎士Si qi shi
Hero of Waterfront1972-12-29潮州怒漢Chaozhou nu han
The Thunderbolt Fist1972-12-30霹靂拳Pi li quan
The Way of the Dragon1972-12-30猛龍過江Meng long guo jiang
A Tooth for a Tooth1973-00-00賊殺賊Zei sha zei
Black Dragon1973-00-00黑龍Hei long
Fist to Fist1973-00-00除霸Chu ba
Impetuous Fire1973-00-00怒火Nu huo
Invincible Boxer1973-00-00雙拳道Shuang quan dao
Kung Fu’s Hero1973-00-00硬漢功夫Ying han gong fu
Land of the Brave1973-00-00生死關頭Sheng si guan tou
Martial Hero of the Southern Frontier1973-00-00嶺南之虎Ling Nan zhi hu
The Boxer from Kwongtung1973-00-00廣東打仔Guangdong da zai
The Desperate Avenger1973-00-00亡命煞星Wang ming sha xing
The Iron Bull1973-00-00鐵牛Tie niu
The Lone Hero1973-00-00大殺三方Da sha san fang
Tornado of Kuang Chou1973-00-00廣州大風暴Guang zhou da feng bao
Ambush1973-01-05埋伏Mai fu
Call to Arms1973-01-18盜兵符Dao bing fu
Smugglers1973-01-18男子漢Nan zi han
The Rage of Wind1973-01-26猛虎下山Meng hu xia shan
A Man Called Tiger1973-02-02冷面虎Leng mian hu
Knight Errant1973-02-10英雄本色Ying xiong ben se
Back Alley Princess1973-02-17馬路小英雄Ma lu xiao ying xiong
The Blood Brothers1973-02-24刺馬Ci ma
Fist of Unicorn1973-03-01麒麟掌Qi lin zhang
The Story of Hsin Lan1973-03-05心蘭的故事Xin lan di gu shi
The Private Eye1973-04-12大密探Da mi tan
Seaman No. 71973-04-20海員七號Hai yuan qi hao
The Generation Gap1973-04-20叛逆Pan ni
The Stormy Sun1973-04-25烈日狂風Lie ri kuang feng
The Rendezvous of Warriors1973-05-03偷渡客Tou du ke
River of Fury1973-05-04江湖行Jiang hu xing
None but the Brave1973-05-10鐵娃Tie wa
The Kiss of Death1973-05-11毒女Du nu
The Bastard1973-06-02小雜種Xiao za zhong
The Girl Named Iron Phoenix1973-06-07古靈精怪女煞星Gu ling jing guai nu sha xing
Wang Yu, King of Boxer1973-06-07唐人鏢客Tang ren biao ke
The Escaper1973-06-09十段高手Shi duan gao shou
Killer in the Dark1973-06-14奪命客Duo ming ke
Police Force1973-06-16警察Jing cha
The Opium Trail1973-06-22黑路Hei lu
The Subdued Furies1973-06-22怒髮衝冠Nu fa chong guan
Adventure in Denmark1973-06-28春滿丹麥Chun man dan mai
Win Them All1973-06-28大小通吃Da xiao tong chi
Beach of the War Gods1973-07-13戰神灘Zhan shen tan
The Notorious Bandit1973-07-20大惡寇Da e kou
The Two Cavaliers1973-07-25雙龍出海Shuang long chu hai
The Pirate1973-07-27大海盜Dai hai dao
The Devil’s Treasure1973-08-03黑夜怪客Hei ye gui ke
Gambling for Gold1973-09-02黃金賭客Huang jin du ke
The Black Belt1973-09-06黑帶仇Hei dai chou
The Young Tiger1973-09-06小老虎Xiao lao hu
The Master of Kung Fu1973-09-12黃飛鴻Huang fei hong
The Tormentor1973-09-12尅星Ke xing
When Taekwondo Strikes1973-09-12跆拳震九州Tai quan zhen jiu zhou
The Seven Indignant1973-09-15七怒漢Qi nu han
Death Blow1973-09-22賊王Zei wang
Excelsior1973-10-03雙天至尊Shuang tian zhi zun
Chinese Hercules1973-10-04碼頭風雲Ma tou feng yun
Iron Man1973-10-10中國鐵人Zhong guo tie ren
The Imprudent Iron Phoenix1973-10-10橫衝直撞女煞星Heng chong zhi zhuang nu sha xing
Thunderbolt1973-10-11五雷轟頂Wu lei hong ding
Enter the Dragon1973-10-18龍爭虎鬥Long zheng hu dou
Flight Man1973-10-24馬蘭飛人Ma lan fei ren
Heroes of Sung1973-11-07龍虎會風雲Long hu hui feng yun
Only the Brave Stands1973-11-15龍虎灘Long hu tan
The Fate of Lee Khan1973-12-06迎春閣之風波Ying chun ge zhi feng bo
Iron Bodyguard1973-12-08大刀王五Da dao wang wu
Stranger from Canton1973-12-13怪客Guai ke
Gold Snatchers1973-12-21虎拳Hu quan
The Bamboo House of Dolls1973-12-21女集中營Nu ji zhong ying
The Tattooed Dragon1973-12-21龍虎金剛Long hu jin gang
Queen of Fist1973-12-28山東老娘Shan dong lao niang
Honor and Love1973-12-29大丈夫與騷寡婦Da zhang fu yu sao gua fu
Black Friday1974-00-00黑色星期五Hei se xing qi wu
Call Me Dragon1974-00-00神龍小虎闖江湖Shen long xiao hu chuang jiang hu
Dare You Touch Me1974-00-00誰敢動我Shui gan dong wo
Duel in the Tiger Den1974-00-00翻山虎Fan shan hu
Evidence1974-00-00鐵証Tie zheng
Fingers that Kill1974-00-00鐵指唐手Tie zhi tang shou
Kung Fu Brothers in the Wild West1974-00-00龍虎征西Long hu zheng xi
Kung Fu King1974-00-00潮州大風暴Chao zhou da feng bao
Kung Fu 10th Dan1974-00-00國術十段Guo shu shi duan
Superdragon: The Bruce Lee Story1974-00-00一代猛龍Yi dai meng long
The Angry Dragon1974-00-00強龍惡寇Qiang long wu kou
The Bravest Fist1974-00-00一山五虎Yi shan wu hu
The Chivalrous Knight1974-00-00大天二Da tian er
The Cub Tiger from Kwangtung1974-00-00廣東小老虎Guang dong xiao lao hu
Devil Woman1970-00-00蛇妖精She yao jing
The Golden Triangle1974-00-00金三角龍虎鬥Jin san jiao long hu dou
The Son of Yellow Dragon1974-00-00血性男兒Xue xing nan er
The Wolf Girl1974-00-00狼女Lang nu
To Kill a Jaguar1974-00-00絕不低頭Jue bu di tou
Tough Guy1974-00-00下南洋Xia nan yang
Fatal Strike1974-01-03兩虎惡鬥Liang hu e dou
Furious Dragon1974-01-08赤手空拳Chi shou kong quan
The Honeymoon Killer1974-01-10蜜月追魂Mi yue zhui hun
Bloody Ring1974-01-12死亡挑戰Si wang tiao zhan
Village of Tigers1974-01-12惡虎村Er hu cun
The Dark Alley1974-01-15黑巷Hei xiang
The File of Heroes1974-01-15英雄榜Ying xiong bang
Heroes Two1974-01-19方世玉與洪熙官Fang shi yu yu hong xi guan
The Skyhawk1974-01-22黃飛鴻少林拳Huang fei hong shao lin quan
Valley of the Double Dragon1974-01-23雙龍谷Tai quan gong fu
The Rangers1974-02-02大小游龍Da xiao you long
Chase Step by Step1974-02-06步步追殺Bu bu zhui sha
The Savage Five1974-02-15五虎將Wu hu jiang
Tiger’s Claws1974-02-21兩虎相爭Liang hu xiang zheng
Manchu Boxer1974-02-06七省拳王Qi sheng quan wang
The Shadow Boxer1974-03-07太極拳Tai ji quan
The Bravest One1974-03-20強中更有強中手Qiang zhong geng you qiang zhong shou
Men from the Monastery1974-04-03少林子弟Shao lin zi di
China Town Capers1974-04-04小英雄大鬧唐人街Xiao ying xiong da nao tang ren jie
The Great Chinese Boxer1974-04-11硬漢命一條Ying han ming yi tiao
The Hand1974-04-17Shou
Shaolin Kung Fu1974-04-21少林功夫Shao lin gong fu
Dragon Squad1974-04-25四大天王Si da tian wang
Martial Arts1974-05-02絕招Jue zhao
The Big Raid1974-05-03大通緝令 
The Drug Addicts1974-05-10吸毒者Xi du zhe
Fists for Revenge1974-05-22大追踪Da zhui zong
Wits to Wits1974-05-22狼狽為奸Lang bei wei jian
Rivals of Kung Fu1974-05-25黃飛鴻義取丁財炮Huang fei hong yi qu ding cai pao
Fist of Shaolin1974-06-06少林高徒Shao lin gao tu
The Crazy Instructor1974-06-07烏龍教一Wu long jiao yi
Shaolin Boxers1974-06-14福建少林拳Fu jian shao lin quan
Tornado of Pearl River1974-06-20珠江大風暴Zhu jiang da feng bao
Duel at Forest1974-06-21火拼楓林渡Huo pin feng lin du
Virgins of the Seven Seas1974-06-21洋妓Yang ji
Little Godfather from Hong Kong1974-06-28香港小教父Xiang gang xiao jiao fu
Friends1974-06-29朋友Peng you
Whiplash1974-07-05虎辮子Hu bian zi
Legend of the Seven Golden Vampires1974-07-11七金屍 
Stoner1974-08-02鐵金剛大破紫陽觀Tie jin gang da po zi yang guan
The Virgin Mart1974-08-02販賣人口Fan mai ren kou
Shaolin Martial Arts1974-08-03洪拳與詠春Hong quan yu yong chun
Yellow-Faced Tiger1974-08-16黃面老虎Huang mian lao hu
Two Dragons Fight Against Tiger1974-09-03雙龍屠虎Shuang long tu hu
Monkey Fist1974-09-05猴拳寇四Hou quan kou si
A Mad World of Fools1974-09-13怪人怪事Guai ren guai shi
Buffalo Hsiung1974-09-19怒漢猛牛Nu han meng niu
Young Lovers on Flying Wheels1974-09-20電單車Dian dan che
Iron Ox, the Tiger’s Killer1974-09-23鐵牛伏虎Tie niu fu hu
Na Cha the Great1974-09-27哪吒Na zha
The Tournament1974-09-28中泰拳壇生死戰Zhong tai quan tan sheng si zhan
Games Gamblers Play1974-10-17鬼馬雙星Gui ma shuang xing
The Teahouse1974-10-19成記茶樓Cheng ji cha lou
Five Tough Guys1974-11-15五大漢Wu da han
Kidnap1974-11-28天網Tian wang
The Dragon and Tiger1974-11-29天龍地虎Tian long di hu
Five Shaolin Masters1974-12-25少林五祖Shao lin wu zu
Cheung Po Chai1975-00-00海盜張保仔Hai dao zhang bao zai
Death of Bruce Lee1975-00-00龍爭虎鬥精武魂Long zheng hu dou jing wu hun
Heroes in Late Ming Dynasty1975-00-00大明英烈Da ming ying lie
The Protectors1975-00-00鏢旗飛揚Biao qi fei yang
The Shaolin Kids1975-00-00少林小子Shao lin xiao zi
The Supergirl of Kung Fu1975-00-00重建精武門Chong jian jing wu meng
The Conspiracy of Thieves1975-01-09賊公計Zei gong ji
Magnificent 21975-02-04仇氏雙雄Chou shi shuang xiong
The Young Rebel1975-02-08後生Hou sheng
The Flying Guillotine1975-02-18血滴子Xue di zi
The Valiant Ones1975-02-19忠烈圖Zhong lie tu
The Dragon Tamers1975-03-15女子跆拳群英會Nu zi tai quan qun ying hui
Lovers Destiny1975-04-10新啼笑因緣Xin ti xiao yin yuan
All Men Are Brothers1975-05-10蕩寇誌Dang kou zhi
Fists for Revenge1975-05-22大追踪Da zhui zong
A Girl with Skillful Hands1975-06-06妙手千金Miao shou qian jin
Lady of the Law1975-06-07女捕快Nu bu kuai
The Association1975-06-12艷窟神探Yan ku shen tan
Disciples of Shaolin1975-06-28洪拳小子Hong quan xiao zi
Moon and Stars1975-07-11無奇不有Wu qi bu you
Big Brother Cheng1975-07-16大哥成Da ge cheng
The Man from Hong Kong1975-07-31直搗黃龍Zhi dao huang long
The Super Inframan1975-08-01中國超人Zhong guo chao ren
Supermen Against the Amazons1975-08-06三超人與女霸王San chao ren yu nu ba wang
The Imposter1975-08-09七面人Qi mian ren
The Fantastic Magic Baby1975-08-15紅孩兒Hong hai er
The Taxi Driver1975-08-28的士大佬De shi da lao
The Young Dragons1975-09-12鐵漢柔情Tie han rou qing
The Big Risk1975-09-13虎鬥虎Hu dou hu
Bruce li in the New Game of Death1975-10-02新死亡遊戲Xin si wang you xi
The Running Mob1975-10-15蠱惑佬尋春Guo huo lao xun chun
Heroes Behind the Enemy Lines1975-10-24戰地英豪Zhan di ying hao
The Bloody Escape1975-10-25逃亡Tao wang
Cleopatra Jones and the Casino of Gold1975-11-07女金剛鬥狂龍女Nu jin gang dou kuang long nu
The Spiritual Boxer1975-11-28神打Shen da
18 Shaolin Disciples1975-12-06十八羅漢陣Shi ba luo han zhen
Little Super Man1975-12-10生龍活虎小英雄Sheng long huo hu xiao ying xiong
The Golden Lion1975-12-21金毛獅王Jin mao shi wang
Marco Polo1975-12-25馬哥波羅Ma ge bo luo
Kidnap in Rome1976-00-00三傻笨探小福星San sha ben tan xiao fu xing
The 18 Bronzemen1976-00-00少林寺十八銅人Shao lin si shi ba tong ren
The Invisible Terrorist1976-00-00天羅,飛沙,夕陽紅Tian luo fei sha xi yang hong
The Killer Meteors1976-00-00風,雨,雙流星Feng yu shuang liu xing
The Ming Patriots1976-01-01中原鏢局Zhong yuan biao ju
Bruce Lee and I1976-01-09李小龍與我Li xiao long yu wo
The Criminals1976-01-16香港奇案Xiang gang qi an
Spiritual Fists1976-01-29神拳三壯士Shen quan san zhuang shi
The Himalayan1976-02-20密宗聖手Mi zong sheng shou
The Venturer1976-02-21狼牙口Lang ya kou
Killer Clans1976-03-20流星蝴蝶劍Liu xing hu die jian
Seven-Man Army1976-04-16八道樓子Ba dao lou zi
Master of the Flying Guillotine1976-04-24獨臂拳王大破血滴子Du bi quan wang da po xue di zi
The Dragon Missile1976-04-24飛龍斬Fei long zhan
Challenge of the Masters1976-05-07陸阿采與黃飛鴻Lu a cai yu huang fei hong
The Condemned1976-05-27死囚Si qiu
The Secret Rivals1976-06-18南拳北腿Nan quan bei tui
The Shaolin Avengers1976-06-18方世玉與胡惠乾Fang shi yu yu hu hui qian
New Fist of Fury1976-07-08新精武門Xin jing wu men
Eight Hundred Heroes1976-07-10八百壯士Ba bai zhuang shi
The Magic Blade1976-07-10天涯,明月,刀Tian ya ming yue dao
Hand of Death1976-07-15少林門Shao lin men
Brotherhood1976-07-20江湖子弟Jiang hu zi di
Tiger of Northland1976-07-24北少林Bei shao lin
Return of the Eighteen Bronzemen1976-08-14雍正大破十八銅人Yong zheng dai po shi ba tong
The Criminals 2: Homicides1976-08-14香港奇案之二”兇殺”Xiang gang qi an zhi er xiong sha
Jumping Ash1976-08-26跳灰Tao hui
The Best of Shaolin Kung Fu1976-09-01萬法歸宗一少林Wan fa gui zong yi shao lin
The New Shaolin Boxers1976-09-03蔡李佛小子Cai li fo xiao zi
Fist of Fury II1976-09-24精武門續集Jing wu men xu ji
Big Bad Sis1976-10-07沙膽英Sha dan ying
Story in Temple Red Lily1976-10-23呂萱良火燒紅蓮寺Lui xuan liang huo shao hong lian si
Bruce Lee – True Story1976-10-28李小龍傳奇Li xiao long zhuan qi
The Web of Death1976-10-28五毒天羅Wu du tian luo
Shaolin Wooden Men1976-11-10少林木人巷Shao lin mu ren xiang
The Private Eyes1976-12-16半斤八両Ban jin ba liang
Shaolin Temple1976-12-22少林寺Shao lin si
The 8 Masters1976-12-31八大門派Ba da men pai
10 Brothers of Shaolin1977-00-00十大弟子Shi da di zi
10 Magnificent Killers1977-00-00十大殺手Shi da sha shou
Bruce Lee, the Legend1977-00-00李小龍生與死Li xiao long sheng yu si
End of the Wicked Tigers1977-00-00猛虎鬥肥龍Meng hu dou fei long
Heroine Kan Lien Chu1977-00-00甘聯珠大破紅蓮寺Gan lian zhu da po hong lian si
Impetuous Fire1977-00-00今生今世Jin sheng jin shi
Stranger from Shaolin1977-00-00詠春與少林Yong chun yu shao lin
The 36 Crazy Fist1977-00-00三十六迷形拳San shi liu mi xing quan
The Shaolin Invincibles1977-00-00雍正命喪少林門Yong zheng ming sang shao lin men
The Kung Fu Kid1977-01-07鐵拳小子Tie quan xiao zi
The Hot, the Cool and the Vicious1977-01-27南拳北腿活閻王Nan quan bei tui huo yan wang
General Stone1977-02-03十三太保李存孝Shi san tai bao li cun xiao
The Criminals 3: Arson1977-02-04香港奇案之三”老爺車縱火謀殺案”Xiang gang qi an zhi san lao ye che zong huo mou sha an
Executioners from Shaolin1977-02-16洪熙官Hong xi guan
Clans of Intrigue1977-03-05楚留香Chu liu xiang
The Blazing Temple1977-03-05火燒少林寺Huo shao shao lin si
One-Arm Chivalry Fight Against One-Arm Chivalry1977-03-18獨臂刀大戰獨臂刀Du bi dao da zhan du bi dao
The Dragon Lives Again1977-03-25李三腳威震地獄門Li san jiao wei zhen di yu men
The Naval Commandos1977-04-07海軍突擊隊Hai jun tu ji dui
The Shaolin Plot1977-04-07四大門派Si da men pai
The Secret Rivals II1977-04-20南拳北腿鬥金狐Nan quan bei tui dou jin hu
Secret of the Shaolin Poles1977-04-28方世玉大破梅花樁Fang shi yu da po mei hua zhuang
The Rebel of Shaolin1977-04-28少林叛徒Shao lin pan tu
The Jade Tiger1977-05-07白玉老虎Bai yu lao hu
Killer from Above1977-05-27刀劍霸王拳Dao jian ba wang quan
Magnificent Wanderers1977-05-27江湖漢子Jiang hu han zi
Negotiation1977-06-01講數Jiang shu
The Adventures of Emperor Chien Lung1977-06-03乾隆下江南Qian long xia jiang nan
The Green Jade Statuette1977-06-11神刀流星拳Shen dao liu xing quan
The Fatal Flying Guillotines1977-06-17陰陽血滴子Yin yang xue di zi
The Criminals 4: Assault1977-06-19香港奇案之四”廟街皇后”Xiang gang qi an zhi si miao jie huang ho
Breakout from Oppression1978-06-22殺出重圍Sha chu chong wei
The Invisible Armour1977-06-29鷹爪鐵布衫Ying zhao tie bu shan
Fangs of the Cobra1977-07-01人蛇鼠Ren she shu
Heroes of the Eastern Skies1977-07-02筧橋英烈傳Jian qiao ying lie zhuan
Death Duel1977-07-07三少爺的劍San shao ye de jian
The Lady Killer1977-07-08鬼馬姑爺仔Gui ma gu ye zai
To Kill with Intrigue1977-07-22劍花煙雨江南Jian hua yan yu jiang nan
Moonlight Sword & Jade Lion1977-08-03銀簫玉劍翠玉獅Yin xiao yu jian cui yu shi
The Mighty Peking Man1977-08-11猩猩王Xing xing wang
Judgement of an Assassin1977-08-20決殺令Jue sha ling
The Iron-Fisted Monk1977-08-25三德和尚與舂米六San de he shang yu chun mi liu
The Battle Wizard1977-09-09天龍八部Tian long ba bu
Duel with the Devils1977-09-10塞山怒吼太陽愁Sai shan nu hou tai yang chou
Snuff-Bottle Connection1977-09-15神腿鐵扇功Shen tui tie shan gong
The Green Dragon Inn1977-09-22青龍客棧Qing long ke zhan
Hot Blood1977-09-23入冊Ru ce
Mantis Fists & Tiger Claws of Shaolin1977-10-06血海螳螂仇Xue hai tang lang chou
The Sentimental Swordsman1977-10-14多情劍客無情劍Duo qing jian ke wu qing jian
Ironside 4261977-10-20四二六Si er liu
Heroes of the Wild1977-10-28大武士與小鏢客Da wu shi yu xiao biao ke
The Prominent Eunuch Chen Ho1977-10-28鄭和下西洋Zheng he xia xi yang
The Golden Mask1977-11-08紅衣冷血金面人Hong yi leng xue jin mian ren
The Criminals 5: The Teenager’s Nightmare1977-11-11香港奇案之五”姦魔”Xiang gang qi an wu zhi jian mo
Eagle’s Claws1977-11-12鷹爪與螳螂Ying zhao yu tang lang
Return of the Chinese Boxer1977-11-12神拳大戰快槍手Shen quan da zhan kuai qiang shou
Thousand Mile’s Escort1977-11-12劍霜刃Jian shuang ren
18 Swirling Riders1977-11-19旋風十八騎Xuan feng shi ba qi
Spiritual Kung Fu1978-11-23拳精Quan jing
Chinatown Kid1977-12-02唐人街小子Tang ren jie xiao zi
Broken Oath1977-12-03破戒Po jie
The Mar’s Villa1977-12-03神腿Shen tui
The Inheritor of Kung Fu1977-12-11沖天炮Chong tian pao
Pursuit of Vengeance1977-12-22明月刀雪夜殲仇Ming yue dao xue ye jian chou
The Clutch of Power1977-12-29刀魂Dao hun
Challenge of Death1978-00-00龍拳蛇手鬥蜘蛛Long quan she shou dou zhi zhu
Death Duel of Mantis1978-00-00螳螂鬥鷄公Tang lang dou ji gong
Invisible Monkey Fist1978-00-00猴拳大決鬥Hou quan da jue dou
My Name Called Bruce1978-00-00霹靂龍拳Pi li long quan
Shaolin Ex-Monk1978-00-00四両搏千斤Si liang bo qian jin
Shaolin Invincible Guys1978-00-00雙形鷹爪手Shuang xing ying zhao shou
Showdown at the Cotton Mill1978-00-00胡惠乾血戰西禪寺Hu hui qian xie zhan xi chan si
Snake Crane Secret1978-00-00蛇鶴丹心震九洲She hao dan xin zhen jiu zhou
The 72 Desperate Rebels1978-00-00七十二煞星Qi shi er sha xing
The Descendent of Wing Chun1978-00-00佛山贊先生Fo shan zan xian sheng
The Hero Tattoo with Nine Dragons1978-00-00九紋龍Jiu wen long
The Heroic One1978-00-00冰雪情關英雄膽Bing xue qing guan ying xiong dan
The Red Phoenix1978-00-00火鳳凰Huo feng huang
The Smart Cavalier1978-00-00鬼馬大俠Gui ma da xia
Two in Black Belt1978-00-00黑帶恨Hei dai hen
Way of the Black Dragon1978-00-00黑煞Hei sha
The Heroic Defenders1978-01-05蕩寇群英Dang kou qun ying
Erotic Dream of Red Chamber1978-01-19紅樓春上春Hong lou chun shang chun
Flying Guillotine 21978-01-19清宮大刺殺Qing gong da ci sha
Kung Fu Means Fists, Strikes and Swords1978-01-27盲拳怪招神經刀Mang quan guai zhao shen jing dao
The Mysterious Heroes1978-01-27南龍北鳳西山虎Nan long bei feng xi shan hu
The 36th Chamber of Shaolin1978-02-02少林三十六房Shao lin san shi liu fang
Bruce Li the Invisible1978-02-17南洋唐人街Nan yang tang ren jie
Clan of Amazons1978-02-19陸小鳳傳奇之綉花大盜Lu xiao feng chuan qi zhi xiu hua da dao
Edge of Fury1978-02-23撈家撈女撈上撈Lao jia lao nu lao shang lao
Snake in the Eagle’s Shadow1978-03-01蛇形刁手She xing diao shou
Snake and Crane Arts of Shaolin1978-03-08蛇鶴八步She he ba bu
Shaolin Devil and Shaolin Angel1978-03-10鐵手無情追魂令Tie shou wu qing zhui hun ling
The Master and the Kid1978-03-10俠骨柔情赤子心Xia gu rou qing chi zi xin
The Vengeful Beauty1978-03-11血芙蓉Xue fu rong
Naked Comes the Huntress1978-03-16貂女Diao nu
The Invincible1978-03-16太極元功Tai ji yuan gong
Game of Death1978-03-23死亡遊戲Si wang you xi
The Proud Youth1978-03-30笑傲江湖Xiao ao jiang hu
Cunning Tendency1978-04-06鬼馬狂潮Gui ma kuang chao
Dynamo1978-04-19不擇手段Bu ze shou duan
Soul of the Sword1978-04-21殺絕Sha jue
Magnificent Bodyguards1978-04-27飛渡捲雲山Fei du juan yun shan
Golgo 131978-05-04狙擊十三Ju ji shi san
Enter the Game of Death1978-05-07死亡魔塔Si wang mo ta
Sha-Yen Chin1978-05-12金沙燕Sha-yen chin
The Brave Archer 21978-05-13射鵰英雄傳續集She diao ying xiong zhuan xu ji
One Foot Crane1978-05-17獨脚鶴Du jiao he
Amsterdam Connection1978-05-25荷蘭賭人頭He lan du ren tou
The Lost Swordship1978-05-27飄香劍雨Piao xiang jian yu
Five Kung Fu Daredevil Heroes1978-06-01關東五大俠Guan dong wu da xia
By Hook and by Crook1978-06-09剝錯大牙拆錯骨Bao cuo da ya chai cuo gu
Shaolin Hand Lock1978-06-10十字鎖喉手Shi zi suo hou shou
Shaolin Mantis1978-06-28螳螂Tang lang
Bruce Lee in New Guinea1978-06-29蛇女慾潮She nu yu chao
Enter the Fat Dragon1978-07-13肥龍過江Fei long guo jiang
My Kung Fu Master1978-07-13師父教落Shi fu jiao luo
Dirty Tiger, Crazy Frog1978-07-21老虎田雞Lao hu tian ji
The Tattoo Connection1978-07-27鱷魚頭黑煞星E yu tou hei sha xing
Legend of the Bat1978-08-07楚留香之二蝙蝠傳奇Chu liu xiang zhi er pian fu chuan qi
The Souls of the Sword1978-08-10武俠奇情之古劍英魂Wu xia qi qing zhi gu jian ying hun
The Five Venoms1978-08-12五毒Wu du
Chase1978-08-17Zhui
Storming Attacks1978-08-31猛男大賊胭脂虎Meng nan da zei yan zhi hu
Mr. Big1978-09-06大路強人Da lu qiang ren
Strife for Mastery1978-09-13水月門Shui yue men
The Avenging Eagle1978-09-13冷血十三鷹Leng xue shi san ying
Drunken Master1978-10-05醉拳Zui quan
The Voyage of Emperor Chien Lung1978-10-06乾隆下揚州Qian long xia yang zhou
Heaven Sword and Dragon Sabre1978-10-19倚天屠龍記Yi tian tu long ji
The Invincible Kung Fu Trio1978-10-19洪熙官, 方世玉, 陸阿采Hong xi guan fang shi yu lu ar cai
Heaven Sword and Dragon Sabre 21978-10-27倚天屠龍記大結局Yi tian tu long ji da jie ju
Ten Tigers of Shaolin1978-11-04廣東十虎Guang dong shi hu
Swordsman and Enchantress1978-11-08蕭十一郎Xiao shi yi lang
Gee and Gor1978-11-09谷爆Gu bao
Dirty Kung Fu1978-11-16鬼馬功夫Gui ma gong fu
Little Hero1978-11-16諸葛四郎大鬥雙假面Zhu ge si lang da dou shuang jia mian
Invincible Shaolin1978-11-19南少林與北少林Nan shao lin yu bei shao lin
Shaolin Invincible Sticks1978-11-23棍王Gun wang
The 7 Grandmasters1978-11-23虎豹龍蛇鷹Hu pao long she ying
The Ways of Kung Fu1978-11-25身形拳法與步法Shen xing quan fa yu bu fa
The Legendary Strike1978-11-30浪子一招Lang zi yi zhao
Fox and Hounds1978-12-01醉貓師傅Zui mao shi fu
The Rascal Billionaire1978-12-07白粉雙雄Bai fen shuang xiong
Crippled Avengers1978-12-21殘缺Can que
Return of the Secret Rivals1978-12-21臭頭小子皇帝命Xiu tou xiao zi huang di ming
Warriors Two1978-12-28贊先生與找錢華Zan xian sheng yu zhao qiang hua
Heroes of the East1978-12-30中華丈夫Zhong hua zhang fu
The Idiot Swordsman1978-12-30糊塗大醉俠Hu tu da zui xia
Crack Shadow Boxers1979-00-00盲拳怪招Mang quan quai zhao
Hero of the Time1979-00-00一代英豪Yi dai ying hao
Horse Boxing Killer1979-00-00女少林寺Nu shao lin si
Incredible Kung Fu Mission1979-00-00師兄師弟齊出馬Shi xiong shi di qi chu ma
Invisible Kung Fu1979-00-00刁禽雙絕Diao qin shuan jue
Kid’s Ace in the Hole1979-00-00好小子的下一招Hao xiao zi de xia yi zhao
Kung Fu Fever1979-00-00小師傅與大煞星Xiao shi fu yu da sha xing
Kung Fu Genius1979-00-00天才功夫Tian cai gong fu
Revenge of the Shoalin Master1979-00-00冷刀染紅英雄血Leng dao ran hong ying xiong xue
Scorching Sun, Fierce Winds, Wild Fire1979-00-00烈日狂風野火Lie ri kuang feng ye huo
Snake in the Eagle’s Shadow II1979-00-00蛇形刁手鬥螳螂She xing diao shou dou tang lang
The Crane Fighter1979-00-00三鬬鶴觀音San dou he guan yin
The Dragon, the Hero1979-00-00雜家高手Za jia gao shou
The Fists, the Kicks and the Evils1979-00-00鶴拳He quan
The Invincible Killer1979-00-00霹靂殺手Pi li sha shou
The Mystery of Chess Boxing1979-00-00雙馬連環Shuang ma lian huan
The World of Drunken Master1979-00-00酒仙十八跌Jiu xian shi ba die
Writing Kung Fu1979-00-00文打Wen da
Full Moon Scrimitar1979-01-25圓月彎刀Yuan yue wan dao
The Incredible Kung Fu Master1979-01-26醒目仔蠱惑招Xing mu zai gu huo zhao
Death Duel of Kung Fu1979-02-09鶴形刁手螳螂腿He xing diao shou tang lang tui
Snake in the Monkey’s Shadow1979-02-15猴形扣手Hou xing kou shou
The Shadow Boxing1979-02-15茅山殭屍拳Shen da xiao zi
The Fearless Hyena1979-02-17笑拳怪招Xiao quan guai zhao
Law Don1979-02-22家法Jia fa
Life Gamble1979-02-22生死門Shen shi meng
Young Lovers1979-03-03色慾與純情Se yu yu chun qing
The Lama Avenger1979-03-15打出頭Da chu tou
Deadly Strike1979-03-24截拳奪命斬Jie quan duo ming zhan
Shaolin Rescuers1979-03-24街市英雄Jie shi ying xiong
Iron Fists1979-03-29鐵拳Tie quan
One Way Only1979-03-29着錯草鞋走錯路Zhuo cuo cao xie zou cuo lu
The Lawman1979-04-07神捕Shen bu
Dirty Ho1979-04-08爛頭何Lan tou he
Knockabout1979-04-12雜家小子Za jia xiao zi
The Deadly Breaking Sword1979-04-12風流斷劍小小刀Feng liu duan jian xiao xiao dao
Dragon Fist1979-04-21龍拳Long quan
The Brothers1979-04-27差人大佬博命仔Chai ren da lao bo ming zi
Jeet Kune the Claws and the Supreme Kung Fu1979-05-04截拳鷹爪功Jie quan ying zhao gong
Monkey Kung Fu1979-05-05出籠馬騮Chu long ma liu
My Kung Fu 12 Kicks1979-05-05十二潭腿Shi er tan tui
Snake Shadow, Lama Fist1979-05-18龍形虎步千里追Long xing hu bu qian li zhui
Sleeping Fist1979-05-24睡拳怪招Shui quan guai zhao
The Gold Connection1979-05-29闖禍Chuang huo
Murder Plot1979-05-30孔雀王朝Kong que wang chao
Duel of the Seven Tigers1979-06-03六合千手Liu he qian shou
The Story of Drunken Master1979-06-07醉俠蘇乞兒Zui xia su qi er
Dressed to Fight1979-06-09折劍傳奇Zhe jian zhuan qi
The Kung Fu Instructor1979-06-16教頭Jiao tou
Dragon’s Claws1979-06-14五爪十八翻Wu zhao shi ba fan
Kung Fu vs. Yoga1979-06-21老鼠拉龜Lao shu la gui
Iron Swallow1979-06-22鐵燕Tie yan
The Dream Sword1979-06-23夢中劍Meng zhong jian
Dance of the Drunk Mantis1979-06-27南北醉拳Nan bei zui quan
The Daredevils1979-06-29雜技亡命隊Za ji wang ming dui
The Dragon and Tiger Kids1979-07-05龍虎門Long hu men
Abbot of Shaolin1979-07-11少林英雄榜Shao lin ying xiong bang
Raining in the Mountain1979-07-11空山靈雨Kong shan ling yu
Blind Fist of Bruce1979-07-13盲拳鬼手Mang quan gui shou
The Proud Twins1979-07-19絕代雙驕Jue dai shuang jiao
The Butterfly Murders1979-07-20蝶變Die bian
Crazy Boy and Popeye1979-07-27戇居仔與牛咁眼Zhuang ju zai yu niu gan yan
Wanderer with Nimble Knife1979-08-03浪子快刀Lang zi kuai dao
Odd Couple1979-08-09搏命單刀奪命槍Bo ming dan dao duo ming qiang
No One Can Touch Her1979-08-11醉拳女刁手Zui quan nu diao shou
His Name is Nobody1979-08-16無名小卒Wu ming xiao zu
The Wickedness in Poverty1979-08-23發窮惡Fa qiong e
Crazy Partner1979-08-30新貼錯門神Xin tie cuo men shen
Bruce Tuan’s Seven Promises1979-08-31七巧鳳凰碧玉刀Qi qiao feng huang bi yu dao
Five Superfighters1979-09-01唐山五虎Tang shan wu hu
Crystal Fist1979-09-06奇招Qi zhao
The Handcuff1979-09-06手扣Shou kou
Butcher Wing1979-09-13豬肉榮Zhu rou rong
Cantonen Iron Kung Fu1979-09-14廣東鐵橋三Guang dong tie qiao san
The Tigress of Shaolin1979-09-15痳瘋怪拳Ma feng guai quan
Payoff1979-09-19毒計Du ji
The Magnificent Ruffians1979-09-20賣命小子Mai ming xiao zi
Legend of the Mountain1979-10-04山中傳奇Shan zhong zhuan qi
A Hero’s Tears1979-10-05武俠奇情之英雄有淚Wu xia qi qing zhi ying xiong you lei
Mad Monkey Kung Fu1979-10-05瘋猴Feng hou
The Old Master1979-10-11師父出馬Shi fu chu ma
Samurai Bells of Death1979-10-24護花鈴Hu hwa ling
Sun Dragon1979-10-25華工血淚Hua gong xue lei
The Challenger1979-10-25踢館Ti guan
The Four Invincibles1979-10-25四大跛拳Si da bo quan
Yoga and the Kung Fu Girl1979-11-04軟骨真功夫Ruan gu zhen gong fu
Invincible Enforcer1979-11-09八萬罪人Ba wan zui ren
Big Boss of Shanghai1979-11-22上海灘大亨Shang hai tan da heng
Last Hurrah for Chivalry1979-11-22豪俠Hao xia
Poison Rose and the Bodyguard1979-11-29毒玫瑰與大保鑣Du mei gui yu da bao biao
Shaolin Tough Kid1979-11-29梁山怪招Liang shan guai zhao
Vice Squad 6331979-12-01六三三Liu san san
Kung Fu Kids1979-12-06師娘怪拳Shi niang guai quan
The Magnificent Butcher1979-12-19林世榮Lin shi rong
Fists and Guts1979-12-21一胆二力三功夫Yi dan er li san gong fu
The Eagle’s Killer1979-12-21拜錯師父叩錯頭Bai cuo shi fu kou cuo tou
The Romantic Double Rings1979-12-29多情雙寶環Duo qing shuang dao huan
Crazy Couple1979-12-30無招勝有招Wu zhao sheng you zhao